Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov
CEPTA - Centre for Sustainable Alternatives
Priority pôdohospodárstva na Slovensku 2020+ PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

Polana a Podpolanie v maji2020sm

Od 21.03.2020 máme novú a dnes už aj čiastočne zorientovanú vládu Slovenska. Vláda nastúpila v ťažkých časoch „korona“ pandémie, v dôležitom rozpočtovom roku EÚ pre obdobie najbližších 7 rokov a v čase zosilňujúcich sa klimatických zmien s dopadom na desiatky rokov dopredu. Nie je veľmi čo novej vláde závidieť, je objektívne v neľahkej situácii, v ktorej považujeme za dôležité aby sa v tieni krízových opatrení vírusovej búrky nezabudlo na správne smerovanie nášho (pôdo)hospodárstva a na systémové opatrenia podporujúce dlhodobý udržateľný rozvoj spoločnosti. Dokonca hrozí aj zneužitie pandémie pre rôzne ekonomické záujmy. Ako príklad možno použiť nevyargumentované (zatiaľ len) oddialenie zálohovania jednorazových nápojových obalov (viď: Čl. X; Zákon 74/2020 zo 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19), ktoré každoročne zaplavujú naše životné prostredie a prírodné ekosystémy. Zavedenie zálohovania má okrem ochranárov obrovskú podporu stoviek tisíc občanov SR tak medzi poľnohospodármi, lesníkmi, rybármi, poľovníkmi, samosprávami ako aj turistami, viac v príspevku z apríla 2019: „Zálohujme! - vyzýva na skoré zavedenie zálohovania nápojových PET fliaš a plechoviek“. Je našou povinnosťou, povinnosťou občianskej spoločnosti žiadať a dozerať na plánovanie, financovanie a napĺňanie verejného záujmu aktuálne kompetentných politikov pri využívaní všetkých verejných prostriedkov, či už národného rozpočtu alebo fondov EÚ. Tu si dovolím dodať názor, že ekonómami stále hlasnejšie pretláčaná zásada „hodnota za peniaze“ (value for money, najlacnejšie riešenie) nie je primárnym ani jediným verejným záujmom, tá samotná nám problémy nevyrieši skôr naopak, ale môže nám pomôcť v druhom kole vyberať z najlepších riešení.

Platforma mimovládnych neziskových skupín a organizácií Agro-eko fórum, ktorá presadzuje princípy trvaloudržateľného poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka na Slovensku od roku 2004 sformulovala priority pôdohospodárstva pre obdobie 2020+, na najbližších 7-10 rokov. Tieto priority by Slovensko mohlo (malo?) presadzovať aj na úrovni EÚ pri formovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Common Agricultural Policy & Farm to Fork), ktorá každoročne odčerpáva približne 40 % rozpočtu EÚ, v roku 2018 to bolo 58,8 mld. €. Pri ich presadzovaní budeme nápomocní.

Priority Agro-ekofóra sme zaslali elektronickým listom (viď príloha) novému ministrovi pôdohospodárstva SR p. Mičovskému, v kópii aj ministrovi životného prostredia p. Budajovi dňa 24.04.2020. V liste sa o.i. píše: „Aby sme dokázali existujúcim a novým krízam v budúcnosti čeliť lepšie, je nevyhnutné bezodkladne investovať do budovania odolného, spravodlivého a diverzifikovaného potravinového systému založeného na krátkych dodávateľských reťazcoch so zapojením miestnych komunít, ktorý produkuje zdravé potraviny, chráni prírodné zdroje, smeruje ku klimatickej neutralite a potravinovej sebestačnosti.

Priority Agro-ekofóra pre Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 (rozpísané v prílohe):

  1. Ponúknuť farmárom dobre nastavený balík opatrení, ktorého cieľom bude diverzifikácia krajiny, zelená infraštruktúra a podpora biodiverzity.
  2. Ekologizácia živočíšnej výroby vylúčením platieb na priemyselnú živočíšnu výrobu a presmerovaním podpory pre extenzívne hospodáriacich farmárov, resp. rodinné farmy, ktorí nebudú prekračovať udržateľné zaťaženie pôdy a životného prostredia živočíšnou výrobou.
  3. Znižovanie používania agro-chemikálií v poľnohospodárstve a lesníctve SR, zákaz pestovania GMO a zvýšenie podielu produkcie eko-poľnohospodárstva na 30 %.
  4. Ponúknuť vlastníkom a obhospodarovateľom lesa, dobre nastavený balík opatrení, ktorého cieľom bude zachovanie pralesov a prírodných lesov, ochrana vzácnych ekosystémov a druhov a podpora prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.
  5. Investícia do nezávislého, kvalitného, terénneho a cieleného poradenského systému pre poľnohospodárov a lesníkov.
  6. Podpora krátkych potravinovo dodávateľských reťazcov a zdravé, čerstvé a lokálne jedlo do škôl a verejného stravovania.
Last Updated on Wednesday, 13 May 2020 17:39
 
Envirodotazník 2020 a traja mušketieri PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

Envirodotazníkom 2020 sme 6. februára oslovili všetky politické strany s preferenciami predvolebných prieskumov nad 2%. Išlo konkrétne o týchto 13 strán (podľa abecedného poradia): Dobrá voľba; KDH; ĽSNS; Maďarská komunitná spolupatričnosť; Most-Híd; OĽANO-NOVA-KÚ-Zmena zdola; PS-Spolu; SaS; Sme rodina; SMER-SD; SNS; Vlasť; Za ľudí.

Envirodotazník (ED) mal 10 veľmi konkrétnych otázok týkajúcich sa ochrany životného prostredia od zeleného verejného obstarávania, cez zálohovanie nápojových obalov až po rozvoj prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, resp. ekologického poľnohospodárstva. Všetky otázky nájdete v priloženom Envirodotazníku 2020. Tohoročný ED bol, vychádzajúc z (ne)reakcií strán, najnáročnejší zo všetkých predvolebných dotazníkov, ktoré sme doteraz v rokoch 2012, 2016 a 2020 politickým stranám posielali. Viac k dotazníkom z rokov 2012 a 2016 nájdete na stránke oz CEPTA „Vec verejná“.

Na tohoročný predvolebný Envirodotazník 2020 reagovali iba 3 politické strany. Menujeme ich v poradí, v akom nám zaslali vyplnené dotazníky: koalícia OĽANO-NOVA-KÚ-Zmena zdola; SaS a PS/SPOLU. Pre kompletnosť treba doplniť, že okrem týchto strán reagovala ešte strana Vlasť, krátkou odpoveďou v maily, ktorú tiež prikladáme.

Strany: Dobrá voľba; KDH; ĽSNS; Maďarská komunitná spolupatričnosť; Most-Híd; Sme rodina; SMER-SD; SNS; Vlasť; Za ľudí, na Envirodotazník 2020 nereagovali, zrejme nepovažujú životné prostredie za svoju prioritu, podľa pravidiel všetky získali -10bodov.

Odpovede jednotlivých politických strán nájdete v prílohách článku. Strany mohli odpovedať ÁNO, NIE a mali možnosť doplniť aj krátku poznámku.

Vyhodnotenie (ÁNO = 1 bod; NIE = 0bodov; ÁNO ALE = 0,5 bodu ak nebol popretý základný cieľ).

Č.

Otázka (skrátená) / strana:

koalícia OĽaNO

SaS

PS/SPOLU

1

Zelené verejné obstarávanie - 50% všetkých verejných financií, v rátane EÚ fondov od júna 2021

1

0,5

1

2

Zverejňovanie všetkých dát k životnému prostrediu do konca r. 2023

1

1

1

3

Zálohovanie – zavedenie do praxe do konca r.2022

1

0

1

4

Rozvoj obehového hospodárstva s podporou stoviek mil. € (z EÚ fondov 2021-2027) do konca r. 2023

1

1

1

5

Začatie implementácie stratégie nízkoemisnej energetickej sebestačnosti do konca r.2022

1

0,5

1

6

Vyrovnanie dane za diesel a benzín ako účinného protiemisného opatrenia do konca r.2021

1

1

1

7

Rozvoj prírode blízkeho hospodárenia v lesoch

1

0,5

1

8

Nízkochemické a eko-poľnohospodárstvo ako priority agro-rezortu s podporou min. 20% financií rezortu

1

0,5

1

9

Vytvorenie pracovnej skupiny pre dialóg o trvalom ukladaní slovenského vyhoretého jadrového paliva

1

1

1

10

Mená budúceho ministra MŽPSR a enviro-lídrov strany

1

0,5

1

----

Body spolu:

10

6,5

10

Čo nás teší tak eko/enviro dotazníkov bolo tohto roku pred voľbami 29.02.2020 viac, preto inšpirovať sa môžte aj napríklad:

- Agro-GMO dotaníkom 2020, zapojilo sa 11 strán (Slovensko bez GMO): https://www.vsetkoogmo.sk/index.php/item/143-vysledky-predvolebneho-agro-gmo-dotaznika-2020

- Klimatickým dotazníkom 2020, zapojilo sa 8 strán (Greenpeace, PZ-CEPA,...): https://www.greenpeace.sk/clanok/1175/klimaticky-dotaznik-2020/

- analýzou: Voľby 2020: Čo chcú strany dosiahnuť v energetike a klíme?“ (EURACTIVE)- energetika a klíma, zapojilo sa 8 strán:

https://euractiv.sk/section/klima/infographic/co-chcu-strany-dosiahnut-v-energetike-a-klime-infografika/

Last Updated on Tuesday, 24 March 2020 17:34
 
Znečistené ovzdušie nás na Slovensku stojí takmer 10 mld. EUR ročne PDF Print E-mail
Written by Miloš Veverka   

Zvolen, Bratislava 21. 6. 2019 / aktualizované 10. 7. 2019. Na Slovensku predčasne umiera kvôli znečistenému ovzdušiu viac ako 5 000 osôb ročne. Spolu s Poľskom, Českom a Maďarskom patríme ku krajinám s najviac znečisteným ovzduším v EÚ. Dlhodobo prekračujeme predovšetkým limity znečistenia prachovými časticami (PM). Podľa OECD nás v roku 2015 stálo znečistenie ovzdušia z dôvodu predčasných úmrtí 9,279 mld. EUR, čo predstavovalo takmer 6,5 % HDP krajiny.

Experti z občianskeho združenia Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy - CEPTA analyzovali metodikou Svetovej zdravotníckej organizácie situáciu v oblastiach s riadenou kvalitou ovzdušia našich krajských miest na základe údajov oficiálneho monitoringu SHMÚ. Hodnotili dopady prachových častíc PM2,5 a PM10 a oxidov dusíka NOx, teda troch hlavných znečisťujúcich látok v ovzduší našich miest, ktorých pôvodcami sú predovšetkým doprava, priemysel s energetikou a spaľovanie tuhých palív v domácnostiach.

Výsledky analýzy dopadov znečisteného ovzdušia v krajských mestách SR za jeden rok:

Mesto/ORKO

Počet predčasných úmrtí spôsobených znečisteným ovzduším v krajských mestách*

Náklady znečisteného ovzdušia v mld. EUR**

Bratislava

1 580

4,176

Košice

990

2,621

Banská Bystrica

340

0,901

Prešov

410

1,083

Trenčín

190

0,497

Trnava

240

0,633

Žilina

310

0,815

Nitra

300

0,800

Vysvetlivky: * zaokrúhlené na celé desiatky; ** jedná sa iba o ekonomické škody z predčasných úmrtí spôsobených znečisteným ovzduším bez zarátania liečebných nákladov, práceneschopnosti, či škôd na poliach a v lesoch.

Reaguje Daniel Lešinský, predseda o. z. CEPTA: „Výsledky našich prepočtov sú zarážajúce o to viac, o čo ležérnejšie sa doteraz pristupovalo k riešeniu znečistenia ovzdušia v našich mestách, obciach a rozpočtom v celej krajine. Vnímame ako nevyhnutné bez zbytočného odkladu vyčleniť na ochranu ovzdušia adekvátne financie, vyriešiť kompetencie pre samosprávy a podmieniť čerpanie verejných financií vrátane EÚ fondov zeleným verejným obstarávaním. Ďalej zaviesť účinné opatrenia regulácie dopravy a emisií z lokálnych kúrenísk, podporiť bezemisnú dopravu, ukončiť výnimky zavedenia najlepšie dostupných technológií v priemysle a energetike“.

Znečistené ovzdušie spôsobuje predovšetkým kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia dýchacích ciest vrátane astmy a chronickej bronchitídy, kognitívne poruchy, reprodukčné problémy vrátane predčasných pôrodov či nízkej pôrodnej hmotnosti.

Kontakt: Ing. Daniel Lešinský, PhD; tel: +421 905 581 076; mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

logo-OP-EVS-farba-svk

logo-EU-ESF-farba-svk

Last Updated on Wednesday, 10 July 2019 11:13
 
Vyhrali sme na plnej čiare – Slovensko bude zálohovať! PDF Print E-mail
Written by Miloš Veverka   

PET s Vahom detail trencin 090504 Mini11.09.2019 Zákon, ktorý zavádza zálohovanie nápojových PET fliaš a plechoviek dnes schválila drvivá väčšina poslancov NR SR – 121 zo 141 prítomných.

Sme radi, že poslanci takouto veľkou, ústavnou väčšinou podporili tento z hľadiska životného prostredia veľmi dôležitý zákon. Viac o hlasovaní jednotlivých poslancov nájdete na stránke hlasovania č. 71 na 49 schôdzi NRSR k zákonu o zálohovaní tu. Z prítomných poslancov nikto nehlasoval proti, zdržali sa iba poslanci SaS (bez M.Klusa), V.Remišová a Z.Simon!

Prečo je zálohovanie dôležité ako aj vyvrátenie viacerých zavádzajúcich tvrdení odporcov zálohovania nájdete v predošlých článkoch a dnešnej CEPTA výzve poslancom NRSR.

Teraz bude dôležitá správna implementácia zákona a vytvorenie dobre fungujúceho systému tak aby PET fľaše a plechovky už nezostávali v našej prírode.

ĎAKUJEME všetkým aktívne i pasívne zapojeným organizáciám, jednotlivcom, v neposlednom rade Ministerstvu životného prostredia a Inštitútu environmentálnej politiky za predloženie dobre podloženého a spracovaného návrhu, ako aj pánom poslancom a dámam poslankyniam z Národnej rady SR, ktorí/é tento návrh dnes schválili. Veríme, že bude úspešne zavedený do praxe najneskôr k 01.01.2022, čo je apel predovšetkým na budúcich poslancov a kompetentných.

Last Updated on Wednesday, 11 September 2019 15:29
 
Zálohujme! - vyzýva na skoré zavedenie zálohovania nápojových PET fliaš a plechoviek PDF Print E-mail
Written by Miloš Veverka   

Loga-VsetciOchranári, samospráva, lesníci, poľnohospodári, rybári, poľovníci aj turisti Slovenska, organizácie s celkovou členskou základňou niekoľko stotisíc aktívnych členov, sa spojili vo výzve so spoločným cieľom – čím skôr zaviesť zálohovanie jednorázových nápojových obalov.

Výzva zaslaná ministrovi životného prostredia i predsedovi vlády SR definuje 8 kľúčových argumentov podporujúcich zálohovanie a má pomôcť chrániť prírodné ekosystémy aj životné prostredie v našich mestách a obciach od voľne pohodených PET fliaš a nápojových plechoviek.

Predseda o. z. CEPTA, Daniel Lešinský uvádza: „Účinnosť zálohových systémov dosahuje v niektorých krajinách EÚ až 98%, stojí 1-2 centy na fľašu nápoja, zlepší recykláciu, ochráni ekosystémy i parky, takže neexistuje žiadny racionálny dôvod prečo zálohovanie nezaviesť a ďalej prenášať tieto náklady na prírodu, či dobrovoľníkov a samosprávy, ktorí ju musia každoročne čistiť.

Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy preto vyzýva MŽP SR ako aj vládu SR na bezodkladné zavedenie takéhoto systému aj v našej krajine, Vyzývame aj výrobcov nápojov, obchodníkov, či predajcov k plnej súčinnosti pri zavádzaní zálohovania na Slovensku, ktoré je vo verejnom záujme.

Výzva je zverejnená TU.

Viac informácií nájdete v materiáli „Fakty o prínosoch zálohovania jednorazových nápojových obalov na Slovensku“ ako aj v ďalších článkoch zverejnených na tejto stránke.IMG PlechovkyPET BS 190228 ZmVyr

Výzvu podporujú:

Verejné poďakovanie ministra životného prostredia SR signatárom výzvy Zálohujme! úvodom brífingu MŽP SR z 05.04.2019 si môžete pozrieť TU.

Last Updated on Thursday, 11 April 2019 09:50
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 18
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie