Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov About us Preamble
Preambula PDF Print E-mail
Written by Administrátor   

Preambula občianskeho združenia „Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy - CEPTA“

 

- Princípy, ciele a oblasti pôsobenia

 

 

Princípy:

 

 

 1. Odbornosť a partnerstvo (nie populizmus, nie sme vševedúci; ale aj politická a mediálna činnosť)
 2. Nezávislosť (neobhajovanie komerčných ale verejných záujmov...)
 3. Spoločný praktický pro-TUR prístup, ktorý zvyšuje udržateľnosť a kvalitu v osobnom živote, v organizácii (zásady udržate?nej spotreby a konania), v regióne – na Slovensku, v Európe, na Zemi; podpora rozvoja komplexnej kvality (soc-enviro-ekono)
 

Ciele:

 
 1. poukazovať na neudržateľnosť súčasných systémov (štúdie, info-podpora, média)
 2. ponúkať udržateľné alternatívy (príklady z praxe, garanti jednotlivých oblastí, list expetov...)
 3. iniciovať a zapájať sa do aktivít a akcií presadzujúcich princípy OZ na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
Oblasti pôsobenia:

CEPTA chce stava
ť na ľudskom potenciáli (otvorený „ring“) v súčasnosti to sú najmä oblasti:
 1. Odpady - RIC-projekt; Zber ZŠ vo ZV; spolupráca s FEE, TU-ZV)
 2.  Poľno/Lesné hospodárstvo - podpora rozvoja a eko-poľnohospodárstvu a udržateľného lesného hospodárstva v SR; + Politika EÚ
 3. Pesticídy – ich negatívny dopad na ľudské zdravie, 
 4. Vidiek – podpora rozvoja lokálnych a regionálnych výrobno-spotrebných reťazcov, Zaježová ...
 5. Voľno-časové aktivity – Zálesák – aktívny pobyt v prírode (deti a mládež)
 6. Udržateľná ekonomika - projekt udržateľných ekonomicko-sociálnych systémov „AESKY“ (LETS, ČB ...)
 7. Duchovná/duševná ekológia, diskusné stretnutia verejnosti na témy kvality života a hľadania pravdy v ňom (umenie šťastného života)
Vítaný je rozvoj existujúcich činností, rovnako však je tu výzva a priestor pre projekty/iniciatívy vo všetkých ostatných oblastiach s dopadom na kvalitu života a udržateľnosť ľudského konania vo vzťahu k spoločnosti a prírode, ako napr:
Škola hrou (Walfdorské školstvo a celoživotné vzdelávanie);
Vieme čo jeme? – v zdravom tele zdravý duch (životospráva, časo-správa);
Ekologické materiály a eko-staviteľstvo (poradenstvo), „Zelená“ energia, atď. 
 
Ako?: „činy, slová, myšlienky“
prakticky (napr. vzdelávacie, tréningové kurzy; voľnočasové aktivity pre mládež; tábory; priamy predaj produktov vidieka; organizácia bude mať oficiálne deklarované zásady/priority udržateľnej spotreby a konania, ktoré budú pre činnosť organizácie záväzné);
informačne (RIC, stránka, občasník);
politicky („pro-enviro lobbing“; média) tak na národnej ako aj EÚ úrovni. Podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v daných oblastiach– „networking“ – výmena a zdieľanie poznania a skúsenosti, web portál – info servis, komunikačno-diskusný/chat priestor...  
 
Pre jednotlivé oblasti by sme mali kmeňovníkov (odborníkov, garantov), resp. ľudí, ktorý sa do problematiky rozumejú/venujú a chcú sa jej venovať, vedia kto a čo v danej oblasti v SR robí, majú kontakty, vytvárajú partnerstvá. V spojitosti so svojou „pracovnou skupinou“ budú schopní reagova? na aktuálne výzvy v spoločnosti, a podľa možností budú realizovať aktivity/projekty na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.
 
Veľa (časového) potenciálu je aj v ekonomicky neaktívnej časti obyvateľov: mládež, seniori a nezamestnaní; pre ktorých by mali aktivity CEPTA ponúkať priestor na participáciu – predovšetkým v projektoch miestneho dopadu (triedený zber v meste, voľný čas detí na škole, lokálne výrobno-spotrebné reťazce a pod.).
 
Práca s verejnosťou a ľuďmi by mala byť jednou z priorít (i princípov) – nerobíme veci pre seba a vlastný prospech. Dôležité je zachovať zásady korektnosti (voči komukoľvek napr: byť otvorený, hovoriť pravdu a nebáť sa povedať - neviem); aktívne spolupracovať s odborníkmi, médiami (miestna, národná úroveň) ako aj so samosprávami – pomoc pri riešení problémov tu a teraz.
 
 
Last Updated on Friday, 05 September 2008 17:44
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie