Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agro-Eko Forum Agro-Eko Forum documents
Dokumenty Agro-eko fóra
Priority pôdohospodárstva na Slovensku 2020+ PDF Print E-mail

Polana a Podpolanie v maji2020sm

Od 21.03.2020 máme novú a dnes už aj čiastočne zorientovanú vládu Slovenska. Vláda nastúpila v ťažkých časoch „korona“ pandémie, v dôležitom rozpočtovom roku EÚ pre obdobie najbližších 7 rokov a v čase zosilňujúcich sa klimatických zmien s dopadom na desiatky rokov dopredu. Nie je veľmi čo novej vláde závidieť, je objektívne v neľahkej situácii, v ktorej považujeme za dôležité aby sa v tieni krízových opatrení vírusovej búrky nezabudlo na správne smerovanie nášho (pôdo)hospodárstva a na systémové opatrenia podporujúce dlhodobý udržateľný rozvoj spoločnosti. Dokonca hrozí aj zneužitie pandémie pre rôzne ekonomické záujmy. Ako príklad možno použiť nevyargumentované (zatiaľ len) oddialenie zálohovania jednorazových nápojových obalov (viď: Čl. X; Zákon 74/2020 zo 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19), ktoré každoročne zaplavujú naše životné prostredie a prírodné ekosystémy. Zavedenie zálohovania má okrem ochranárov obrovskú podporu stoviek tisíc občanov SR tak medzi poľnohospodármi, lesníkmi, rybármi, poľovníkmi, samosprávami ako aj turistami, viac v príspevku z apríla 2019: „Zálohujme! - vyzýva na skoré zavedenie zálohovania nápojových PET fliaš a plechoviek“. Je našou povinnosťou, povinnosťou občianskej spoločnosti žiadať a dozerať na plánovanie, financovanie a napĺňanie verejného záujmu aktuálne kompetentných politikov pri využívaní všetkých verejných prostriedkov, či už národného rozpočtu alebo fondov EÚ. Tu si dovolím dodať názor, že ekonómami stále hlasnejšie pretláčaná zásada „hodnota za peniaze“ (value for money, najlacnejšie riešenie) nie je primárnym ani jediným verejným záujmom, tá samotná nám problémy nevyrieši skôr naopak, ale môže nám pomôcť v druhom kole vyberať z najlepších riešení.

Platforma mimovládnych neziskových skupín a organizácií Agro-eko fórum, ktorá presadzuje princípy trvaloudržateľného poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka na Slovensku od roku 2004 sformulovala priority pôdohospodárstva pre obdobie 2020+, na najbližších 7-10 rokov. Tieto priority by Slovensko mohlo (malo?) presadzovať aj na úrovni EÚ pri formovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Common Agricultural Policy & Farm to Fork), ktorá každoročne odčerpáva približne 40 % rozpočtu EÚ, v roku 2018 to bolo 58,8 mld. €. Pri ich presadzovaní budeme nápomocní.

Priority Agro-ekofóra sme zaslali elektronickým listom (viď príloha) novému ministrovi pôdohospodárstva SR p. Mičovskému, v kópii aj ministrovi životného prostredia p. Budajovi dňa 24.04.2020. V liste sa o.i. píše: „Aby sme dokázali existujúcim a novým krízam v budúcnosti čeliť lepšie, je nevyhnutné bezodkladne investovať do budovania odolného, spravodlivého a diverzifikovaného potravinového systému založeného na krátkych dodávateľských reťazcoch so zapojením miestnych komunít, ktorý produkuje zdravé potraviny, chráni prírodné zdroje, smeruje ku klimatickej neutralite a potravinovej sebestačnosti.

Priority Agro-ekofóra pre Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 (rozpísané v prílohe):

 1. Ponúknuť farmárom dobre nastavený balík opatrení, ktorého cieľom bude diverzifikácia krajiny, zelená infraštruktúra a podpora biodiverzity.
 2. Ekologizácia živočíšnej výroby vylúčením platieb na priemyselnú živočíšnu výrobu a presmerovaním podpory pre extenzívne hospodáriacich farmárov, resp. rodinné farmy, ktorí nebudú prekračovať udržateľné zaťaženie pôdy a životného prostredia živočíšnou výrobou.
 3. Znižovanie používania agro-chemikálií v poľnohospodárstve a lesníctve SR, zákaz pestovania GMO a zvýšenie podielu produkcie eko-poľnohospodárstva na 30 %.
 4. Ponúknuť vlastníkom a obhospodarovateľom lesa, dobre nastavený balík opatrení, ktorého cieľom bude zachovanie pralesov a prírodných lesov, ochrana vzácnych ekosystémov a druhov a podpora prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.
 5. Investícia do nezávislého, kvalitného, terénneho a cieleného poradenského systému pre poľnohospodárov a lesníkov.
 6. Podpora krátkych potravinovo dodávateľských reťazcov a zdravé, čerstvé a lokálne jedlo do škôl a verejného stravovania.
Last Updated on Wednesday, 13 May 2020 17:39
 
Agro-politika pre ľudí a pre prírodu PDF Print E-mail

{attachments}Agro-krajina pod Tatrami, foto - R.BohmerDnes 19.02.2018 rokujú ministri a ministerky pôdohospodárstva krajín EÚ o podobe poľnohospodárstva v krajinách Európy po roku 2020. Občianska verejnosť, zástupcovia mimovládnych organizácií zastrešených platformou Agro-eko fórum vyzvali ministerku pôdohospodárstva aby presadzovala politiku, ktorá zabezpečí dostatočnú ochranu ľudského zdravia a prírody. Po kauzách rezíduí pesticídov vo vodách a v potravinách, po radikálom poklese biodiverzity v rámci agro-eko systémov definovali osem priorít, ktoré by mali byť súčasťou novej agro-politiky EÚ po roku 2020:

 1. Zmena systému podpory poľnohospodárstva v rámci novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ – verejné financie LEN pre verejné záujmy.
 2. Väčšie zapojenie úradov a odborníkov z oblasti ochrany životného prostredia do prípravy a implementácie SPP.
 3. Vytvorenie priestoru pre biodiverzitu  v rámci poľnohospodárskej krajiny, potreba zvýšenej  podpory hospodárenia v záujme ochrany prírody.
 4. Znižovanie používania agro-chemikálií v poľnohospodárstve a lesníctve SR, , podpora eko-poľnohospodárstva a zákaz pestovania GMO.
 5. Ekologizácia živočíšnej výroby.
 6. Dôsledná implementácia princípu „znečisťovateľ platí“, dodržiavanie legislatívy ako podmienka pre dotácie,  zásadná zmena systému kontrol.
 7. Investícia do nezávislého, kvalitného, terénneho a cieleného poradenského systému/systémov pre poľnohospodárov a lesníkov.
 8. Podpora krátkych potravinovo dodávateľských reťazcov, osveta biospotrebiteľstva – zdravé, čerstvé a lokálne jedlo do škôl a verejného stravovania; podpora zeleného verejného obstarávania v stravovaní.

Viac v priložených dokumentoch – v Otvorenom liste ministerke pôdohospodárstva SR G.Matečnej z 13.02.2018 a v prioritách Agro-eko fóra pre reformu poľnohospodárskej politiky. Priority Agro-eko fóra pre politiku 2020+ podporuje aj organizácia WWF Slovensko.

Last Updated on Monday, 19 February 2018 14:49
 
OP Rybné hospodárstvo 2014-2020 a Agro-eko fórum PDF Print E-mail

Pre roky 2014-2020 pripravuje SR operačný porogram zameraný na rozvoj rybného hospodárstva (OP RH 2014-2020). Vzhľadom na to že ide o dôležitý program z pohľadu dopadu na krajinu a ekosystémy, Agro-eko fórum sa aktívne zapája do prípravných procesov - tvorby tohto programu, ktoré sú zatiaľ žiaľ iba formálne, nie pracovné. AEF má jasné priority a ciele, ktoré chce v rozvoji rybného hospodárstva ako aj v OP RH 2014-2020 presadiť. Naše priority podporuju ochranu vzáchych vodných-eko systémov, ohrozených druhov rýb, vtákov ale aj ostatných oragnizmov závislých od vodných tokov, jazier, rybníkov a pod. Rovnako nám ide o udržateľný rozvoj rybného hospodárstva na Slovensku, ktoré má stále veľký potenciál a môže napomáhať riešiť nie len nezamestnanosť na vidieku ale aj adaptáciu krajiny na klimatické zmeny.

V prílohách nájdete relevantné dokumenty tak k stratégii rozvoja akvakultúry v SR ako aj k OP RH 2014-2020.

   

Last Updated on Friday, 08 March 2013 16:02
 
Agro-eko fórum a PRV 2014-2020 na Slovensku PDF Print E-mail

Agro-eko fórum sa aktívne zapája už od začiatku tvorby PRV 2014-2020. Tento proces - zatiaľ, napriek vysokému dátumu vnímame skôr ako formálny než ako pracovný. Ministerstvo nás na prvých dvoch stretnutiach (20.11.2012 a 05.02.2013)veľkej prac. skupiny PRV 2014-2020 informovalo o postupe tvorby ako aj o svojich prioritných opatreniach, alokáciách. MY však očakávame pracovný postup v zmysle princípu partnertstva, ktorý je podmienkou pre prijímanie akýchkoľvek strategických dokumentov. Dodnes sa tak nestalo.

V prílohe nájdete postoje Agro-eko fóra k pripravovanému PRV 2014-2020 postupne ako boli v našej pracovnej skupine vypracované, príp. aj iné relevantné dokumenty.  

25.11.2013 sme poslali ministrovi pôdohospodárstva list, v ktorom upozorňujeme na nedostatky a proces tvorby PRV 2014-2020 ako aj v polnohospodárskej stratégii SR z pohľadu Agro-eko fóra. V liste sa zameriavame na 4 hlavné oblasti - neoslabovať II. pilier presunom prostriedkov do I.piliera; realizovať ambiciózny "zelený balíček"; posilniť agro-envi opatrenia a vylúčiť integrovanú produkciu ako je nastavená dnes, keďže neprináša merateľné benefity; vybudovať nezávislé terénne poradenstvo. Záverom listu vyzývame ministra na stretnutie k týmto témam. List nájdete v prílohe tohto článku.

Last Updated on Wednesday, 15 January 2014 09:28
 
Zmeny v opatreniach, kritériách a rozpočte PRV 2007-13 PDF Print E-mail
Agro-eko fórum sa aktívne zapája do pripomienkovacieho procesu v rámci Monitorovacieho výboru PRV 2007-13. V tomto článku, resp. jeho prílohách vám prinášame aktuálne návrhy opatrení PRV 2007-13 ako aj navrhované zmeny, doplnky zo strany Agro-eko fóra.
Last Updated on Friday, 19 October 2012 08:59
 
Priority Agro-eko fóra na obdobie 2012-2015, resp. 2014 - 2020 PDF Print E-mail

Na Slovensku začína pracovať nová vláda SR zároveň sa začína proces tvorby nového programového dokumentu pre rozdeľovanie EÚ prostriedkov v sektoroch pôdohospodárstva. POčas prípravy Programového vyhlásenia novej vlády v SR (apríl 2012) Agro-eko fórum pripravilo sumár priorít na najbližšie vládne obdobie. Začiatkom mája 2012 sme boli vyzvaný vyplniť (priložený) dotazník preferencií za našu platformu. Proces prijímania nového PRV 2014-2020 je samozrejme kľúčový pre jeho efektivitu, funkčnosť a účelnosť počas jeho platnosti. Z procesného hľadiska považujeme za kľúčový princíp partnerstva tak z pohľadu akceptovania, argumentácie návrhov a pripomienok ako aj z pohľadu dostatočného času, informácií a prostriedkov pri tvorbe dokumentu. Nie je pre nás reálne vypracovať plnohodnotné pripomienky k ca 140 stranovému materiálu za 3, resp.5 prac. dní. Rovnako dodnes nepoznáme mechanizmus tvorby dokumentu, pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti na ktorých chcú zástupcovia AEF participovať.

Last Updated on Thursday, 30 August 2012 10:50
 
Strednodobé hodnotenie PRV 2007-2013 PDF Print E-mail

Agro-eko fórum pripomienkovalo Návrh MPSR na strednodobé (mid-term) hodnotenie PRV SR 2007-2013. V hodnotení sa správne poukazuje na viacero nedostatkov - nerovnomerné rozloženie čerpania prostriedkov na prvé 3 roky programu z viacerých projektových opatrení, zlé nastavenie kritérií s ohľadom na malé subjekty, nedostatočná osveta pri Leso-environmentálnych platbách atď. Na druhej strane nesúhlasíme s navrhovaným presunom prostriedkov z opatrenia Poradenstvo, kde treba zmeniť kritériá, nie odoberať prostriedky. Nezávislé širokospektrálne poradentsvo od kvality a efektivity produkcie, cez využívanie prvkov integrovanej a biologickej ochrany až po agro-environmentálne opatrenia patrí k pilierom dlhodobej konkurencieschopnosti nášho poľnohospodárstva, lesníctva aj potravinárstva. Viac v priložených pripomienkach.

Last Updated on Thursday, 02 December 2010 09:47
 
Spoločná poľnohospodárska politika v EÚ po roku 2013? PDF Print E-mail

Hlasovanie Európskeho parlamentu už 13.3.2013 rozhodne o tom kam sa nasmeruje európske poľnohospodárstvo. Mimovládne organizácie ani ekologickí poľnohospodári nie sú spokojní zo súčasným znením návrhu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP - Common Agricultural Policy) a veria že v Európskom parlamente sa podarí dosiahnuť pozitívne zmeny reálneho ozelenenia CAP ako aj podpore udržateľného rozvoja nášho vidieka. V prílohe nájdete pohľadnicu, ktorá bude zaslaná všetkým poslancom Európskeho parlamentu.Konkrétne ide o slovenskú verziu pre slovenských euro-poslancov, ktorá bola vytvorená predovšetkým vďaka iniciatíve Slovenkej ornitologickej spoločnosti (Bird Life Slovensko).

Ak chcete aj vy podporiť udržateľný rozvoj na vidieku a ekologizáciu poľnohospodárstva v Európskej únii - do 13.3.2013 môžte podporiť celoeurópsku petíciu za lepšiu CAP TU

Finálnu verziu listu našim euro-poslancom so všetkými 265timi logami MVO organizácií, ktoré tento list podporili si môžte v EN pozrieť TU. Hlasovanie našich EUROposlancov budeme ostro sledovať a dáme vám o ňom vedieť.

 Vyhodnotenie hlasovania slovenských EURO-poslancov dňa 13-03-2013 ku CAP z pohľadu MVO organizáacii nájdete TU. 

Reakciu mimovládnych organizácií na výsledky rokovania AGRO-ministrov krajín EÚ k návrhu CAP dňa 19-03-2013 nájdete TU.

 

Last Updated on Tuesday, 25 March 2014 13:22
 
Zmeny v Programe rozvoja vidieka 2007-2013 (1 notifikácia v r. 2010) PDF Print E-mail

Stiahnuť dokumentAgro-eko fórum ako člen monitorovacieho výboru Programu rozvoja vidieka 2007-2013 sa aktívne zapojil do 8. písomného pripomienkovacieho konania, ktorým MPSR navrhlo zmeny v PRV 2007-2013. Nesúhlasíme z presunom 10 mil €. z Leso-environmentálnych platieb ani 5 mil. € z opatrenia Poradenstvo, navrhujeme zmeny v podmienkach a kritériách týchto opatrení tak, aby sa prostriedky mohli čerpať efektívne pre účel, pre ktorý boli vyčlenené. Tak Lesoenvironmentálne opatrenia ako aj nezávislé poradenstvo sú potrebné na Slovensku ako soľ. Viac v pripomienkach Agro-ekofóra v prílohe.

Last Updated on Thursday, 20 May 2010 16:36
 
Zhodnotenie Akcneho planu rozvoja ekologickeho polnohospodarstva za rok 2007 + navrhy pre rok 2008. PDF Print E-mail
Stiahnuť dokumentAgro-eko forum zhodnotilo svoje aktivity prispievajuce pre rozvoj ekologickeho polnohospodarstva v SR za rok 2007 a navrhy, co potrebne je zabezpecit pre rozvoj EP na Slovensku v roku 2008.
 
D.Lesinsky, Zvolen, 27.03.2008
Last Updated on Friday, 28 March 2008 10:43
 
Pripomienky Agro-eko fóra k návrhom Nariadení vlády SR z pripomienkového konania 07- 17.03.2008 PDF Print E-mail
Stiahnuť dokument
1. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb

2. o podmienkach poskytovania platieb pre opatrenie životné podmienky zvierat

3. o podmienkach poskytovania podpory v oblastiach zaradených do súvislej európskej sústavy chránených území na lesnom pozemku (mat c.)

V prilozenych pripomienkach najdete navrhy na zmeny a doplnenky predlozenych nariadeni od clenov Agro-eko fora, ktore zasadnym sposobom ovplyvnia polnohospodarstvo v SR, cerpanie dotacii z PRV 2007-13, rozvoji ekologickeho polnohospodarstva, integrovaneho polnhospodarstva, hospodarstva na biotopoch ci uzemiach Natura 2000 a pod.

D.Lesinsky, vo Zvolene dna 17.03.2008
Last Updated on Monday, 17 March 2008 22:50
 
List Agroekofóra proti vytvoreniu 3och spoločných autorizačných zón pre pesticídy v EU +argumentácia PDF Print E-mail
Stiadnuť dokument
Zvolen, D.Lesinsky, 21.02.2008:
Agro-eko fórum súhlasí so zvyšovaním efektivity a transparentnosti v schvaľovacom procese, resp. autorizácii pesticídov, zásadne však odmietame zavádzanie autorizačných zón pretože takýto krok podstatne zvýši riziko ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia v našej krajine. Prílohou tohoto listu je kompletná argumentácia siete organizácii PAN - Europe k tomuto spoločnému stanovisku (v Aj).
Last Updated on Thursday, 06 March 2008 14:46
 
List ministerke pôdohospodárstva MV PRV 2007-2013. PDF Print E-mail
Stiahnuť prílohu13.12.2007, Zvolen, Daniel Lešinský

Agro-eko fórum je presvedčené, že členovia Monitorovacieho výboru PRV 2007-2013 (MV)
boli schvaľovaní netransparentne a v rozpore nie len s európskou legislatívou. Medzi členmi MV chýba reprezentatívny zástupca enviromentálnych mimovládnych organizácií, pýtame sa prečo...?
Viac v prilozenom liste

Last Updated on Saturday, 15 December 2007 02:42
 
Pripomienky AEF k Výročnej správe 2006 k Plánu rozvoja vidieka 2004-2006 PDF Print E-mail
Zvolen; 27.06.07 Stiahnuť dokument
Agro-eko forum definovalo 10 zásadných pripomienok k poslednej Výročnej správe 2006 PRV 2004-2006. Požadujeme prehodnotiť v správe deklarované dodržiavanie princípu partnerstva v Monitorovacom výbore, horizontálneho súladu všetkých opatrení PRV 2004- 2006 s princípmi trvaloudržateľného rozvoja, oprávnenosť pridelenia prostriedkov v opatrení 6 "Zlepšovanie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych výrobkov", kde v druhej výzve v r. 2006 rozdelila Pôdohospodárska platobná agentúra 63 mil. Sk pre 4 projekty....
Last Updated on Friday, 29 June 2007 11:33
 
Pripomienky Agro-eko fóra k "Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu... PDF Print E-mail

Stiahnuť dokumentPripomienky Agro-eko fóra k "Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí do agroenvironmentálneho opatrenia"

Agro-eko fórum sa vyjadrilo kriticky i k navrhovanému systému výberu žiadostí v rámci opatrenia Agro-environmentálna podpora pre Plán rozvoja vidieka 2007-2013. Nesúhlasíme predovšetkým s načasovaním tohoto dokumentu, ktorý sa má pripomienkovať skôr ako je schválený samotný program PRV 2007-13, čo považujeme za nelogické a nesprávne. Ďalej upozorňujeme na nedostatočné zaradenie území NATURA 2000 a navrhujeme systém výberu žiadostí zohľadňujúci dlhodobý prínos podopatrenia pre občanov SR.
Zvolen, 26.03.2007.

Last Updated on Tuesday, 27 March 2007 19:45
 
Stanovisko Agro-eko fóra k Správe o hodnotení Programu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie.. PDF Print E-mail

Stiahnuť dokumentStanovisko Agro-eko fóra k "Správe o hodnotení Programu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013"

Agro-eko fórum sa kriticky vyjadrilo k predloženej Správe o hodnotení PRV 2007-2013. Medzi zásadné pripomienky patrí nedostatočné zohľadnienie národných dohovorov a zmlúv o ochrane prírody a krajiny, neadekvátne pre rozdelenie prostriedkov programu do jednotlivých osí a celkovo povrchné zhodnotenie dokumentu, bez ohľadu na skúsenosti z predchádzajúceho obdobia.
Zvolen, 27.03.2007.

Last Updated on Tuesday, 27 March 2007 19:45
 
I. Pripomienky AEF k PRV 2007-13 z 26. jan. 2007 PDF Print E-mail
Stiahnue dokument

V prílohe nájdete pripomienky vypracované členmi Agro-eko fóra k vystavenej verzii Plánu rozvoja vidieka - PRV 2007-13 z dielne Ministerstva pôdohospodárstva v pripomienkovom konaní od 26.01-08.02.2007. Žiadame spätné navýšenie rozpočtu II osi (Agro-environment...); Zrušenie, resp. zásadné prehodnotenie navrhovaného opatrenia "Integrovaná produkcia" a mnoho ďalsieho. Za Agro-eko fórum spracoval a 08.02.2007 zo Zvolena zaslal na MPSR Dano L. Vďaka za podnetné pripomienky Borisovi Maderičovi zo SOVS ako aj Milovi Galvánkovi z Daphne.

Last Updated on Tuesday, 13 February 2007 13:17
 
VII pripomienky Agro-eko for a k PRV 2007-2013 PDF Print E-mail
Stiahnuť dokument29.11.2006, Zvolen; VII pripomienky Agro-eko for a k PRV 2007-2013, pripomienky k navrhovaným welfare opatreniam - "ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT" z 27.11.2006.
Last Updated on Wednesday, 29 November 2006 16:38
 
VI pripomienky Agro-eko for a k PRV 2007-2013 PDF Print E-mail
Stiahnuť dokument28.11.2006, Zvolen; VI pripomienky Agro-eko for a k PRV 2007-2013, pripomienky k navrhovaným  "AGROENVIRONMENTÁLNYM OPATRENIAM" z 27.11.2006.
Last Updated on Wednesday, 29 November 2006 16:50
 
V Pripomienky Agro-eko fóra k navrhovanému zneniu Národného plánu rozvoja vidieka 2007-2013 (NSPRV) PDF Print E-mail
Stiahnuť dokumentV Pripomienky Agro-eko fóra k navrhovanému zneniu Národného plánu rozvoja vidieka 2007-2013 (NSPRV)
Zvolen, 31.10.2006, Agro-eko forum/CEPTA
Last Updated on Wednesday, 29 November 2006 16:47
 
IV Pripomienky Agro-eko fóra k navrhovanému zneniu Národného plánu rozvoja vidieka 2007-2013 (NSPRV) PDF Print E-mail
Stiahnuť dokumentIV Pripomienky Agro-eko fóra k navrhovanému zneniu Národného plánu rozvoja vidieka 2007-2013 (NSPRV)
Zvolen, 17.10.2006, Agro-eko forum/CEPTA
Last Updated on Wednesday, 29 November 2006 19:02
 
III Pripomienky Agro-eko fóra k navrhovanému zneniu Národného plánu rozvoja vidieka 2007-2013 (NSPR PDF Print E-mail

Zvolen, 20.7.2006, Agro-eko fórum/CEPTA

Last Updated on Tuesday, 25 July 2006 16:23
 
Pripomienky Agro-eko fóra k navrhovaným zmenám MP SR v PRV 2004-2006, podľa sprievodného listu číslo PDF Print E-mail

Zvolen, 29.5.2006, CEPTA

Last Updated on Friday, 16 June 2006 15:00
 
Pripomienky (II. kolo – k 12.05.06) Agro-ekofóra k druhému návrhu dokumentu PDF Print E-mail

Národného strategického plánu rozvoja vidieka pre obdobie 2007 – 2013 (NSPRV) z MP SR
Zvolen, 12.5.2006, CEPTA

Last Updated on Friday, 16 June 2006 15:01
 
Pripomienky Agro-eko fóra k pripravovanému Plánu rozvoja vidieka 2007 - 2013 PDF Print E-mail

Ponická Huta 19. 08. 2005 (AEF/Priatelia Zeme-CEPA)

Last Updated on Friday, 16 June 2006 14:43
 
List Agro-eko fóra z 8. marca 2005 so žiadosťou o participáciu v medzirezortnej komisii pre otázky PDF Print E-mail
Ponická Huta 29. 03. 2005 (AEF/Priatelia Zeme-CEPA)
Last Updated on Friday, 16 June 2006 14:45
 
Agro-eko fórum zaslalo 15. 3. 2005 na Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripomienky k zmenám Plánu ro PDF Print E-mail

Ponická Huta 30. 03. 2005 (AEF/Priatelia Zeme-CEPA)

Last Updated on Friday, 16 June 2006 14:44
 
Stanovisko Agro-eko fóra k GMO PDF Print E-mail
Banská Bystrica 22. 12. 2004 (CEPA/Priatelia Zeme) Stanovisko AEF ku geneticky modifikovaným organizmom.
Last Updated on Friday, 16 June 2006 14:46
 
Otvorený list ministrovi pôdohospodárstva Ing. Zsoltovi Simonovi PDF Print E-mail
Ponická Huta 10. 04. 2004 (CEPA) 26. marca 2004 bola v Trenčíne založená platforma 15 mimovládnych organizácií (MVO) na Slovensku presadzujúcich princípy trvalo udržateľného poľnohospodárstva.
Last Updated on Friday, 16 June 2006 14:58
 


Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie