Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agro-Eko Forum Membership organizations and Agro-Eko Forum partners
Členské organizácie a partneri Agro-eko fóra PDF Print E-mail

Členské organizácie Agro-eko fóra:

Partneri Agro-eko fóra:

 

 


 

Členské organizácie Agro-eko fóra:

 

Agrokruh,

Pestovanie ekologickej zeleniny systémom Agrokruh u nás zaviedol a rozvinul Ing. Ján Šlinský, vyštudovaný záhradík, ktorý pochádza z dedinky východného Slovenska Pavlovce nad Uhom. V priebehu sezony 2007 sme na lokalite Brnov les zrekultivovali 12 kruhov, ktoré sú pripravené na sezonu 2008. V tohtoročnej sezóne budeme pokračovať v rekultivácii a pestovaní tak ako to okolnosti a možnosti dovolia. Hlavne sa však už viac, ako doteraz, zamerame na overovanie najvhodnejšieho spôsobu distribucie vypestovanej zeleniny k odberateľom.

 

Alter Nativa o.z.

Ide nám o pozitívnu zmenu hodnôt ľudí a v súčasnosti obráteného rebríčka hodnôt - o obnovenie úcty k prírode a životu, obrat od konzumu a nadspotreby k rozumnej skromnosti, od agresivity k tolerancii, od konkurencie ku spolupráci, od honby za materiálnym blahobytom k rozvoju duchovných hodnôt a obnove komunity; smerom k trvalej udržateľnosti a etike. O decentralizáciu a demokraciu, napĺňanie potrieb ľudí vo väčšine z miestnych zdrojov, priblíženie rozhodovania bližšie k ľuďom, na miestnu úroveň.

Názov (vo voľnom preklade Iná Možnosť) v plnej miere odzrkadľuje zámery združenia, ktoré sa nezaoberá iba environmentálnymi projektmi, ale i budovaním miestnej pospolitosti a zavádzaním prvkov alternatívnej ekonomiky do praxe a života sprvu iba našich členov a pozdejšie i sympatizantov myšlienok obnovy pospolitosti a vzájomnej pomoci. A tak nám popri už tradičných projektoch znižovania množstva odpadov či "odpadovej osvety" a prevádzky knižnice vznikli naše aktivity : "Vzájomná pomocnica" a "Potravinové družstvo".

V máji roku 2004 sa niekoľkí aktivisti nášho združenia rozhodli pretaviť myšlienky spolupatričnosti, dôvery a harmónie do každodenného života v spoločnej pospolitosti s podobne eticky zmýšľajúcimi ľuďmi. Zakladajú preto v obci Brdárka zámernú komunitu - pospolitosť ľudí obývajúci spoločný priestor a zdieľajúcich spoločnú prácu na zmysluplných projektoch. Informácie o týchto aktivitách a sprievodných podujatiach nájdete na internetovej stránke www.alter-nativa.sk.

 

 

Centrum environmentálnych aktivít

Centrum environmentálnych aktivít je mimovládna, nezisková organizácia (občianske združenie, založené v r. 1994), združujúca ľudí so záujmom o životné prostredie, o zvyšovanie kvality života v Trenčíne a o propagovanie a rozširovanie environmentálne únosného a zdravšieho spôsobu života.

Zakladajúci člen Agro-eko-fóra, Spoločnosti environmentálne-výchovných organizácií Špirála a člen Zväzu Ekotrend.
Tri hlavné programy činnosti:

 1. Klub priateľov ekologického poľnohospodárstva
  • prevádzka klubu BioPaPa
  • prevádzka interaktívnej www stránky www.biospotrebitel.sk
  • večerné prednášky doplnené premietaním diapozitívov alebo videa
  • putovná výstava fotografií BIO-NEBIO
 2. Environmentálna výchova a vzdelávanie
 3. Trenčín 21 - program Agendy 2

 

 

CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy

Občianske združenie CEPTA bolo založené v marci roku 2005 s cieľom podporovať trvaloudržateľný život a oficiálne zastrešiť viaceré neformálne aktivity svojich členov (napr. práca s mládežou), spoločné iniciatívy tretieho sektora v SR (Agro-eko fórum), ako aj nové oblasti, ktoré neboli doteraz komplexne neriešené v treťom sektore v SR (pesticídy a pod.).

V rámci programu Poľnohospodárstvo a vidiek má CEPTA dve prioritné oblasti, na ktoré sa zameriava

 • 1. Trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, kde chceme:
  • - prispieť k ekologizácii konvenčného poľnohospodárstva (Dobrá farmárska prax, minimalizácia chemických a energetických vstupov a pod.)
  • - podporovať alternatívne postupy hospodárenia, ako napr. ekologické poľnohospodárstvo
  • - produkciu a predaj kvalitných a zdravých potravín na Slovensku
  • - poľnohospodársku produkciu bez GMO – Geneticky modifikovaných organizmov
  • - podporovať využívanie fondov EÚ na rozvoj trvaloudržateľného poľnohospodárstva v SR
 • 2. Živý vidiek, kde chceme pomôcť:
  • - zachovať živý vidiek a rozvíjať kvalitu života na vidieku
  • - podporovať rozvoj lokálnych výrobno-spotrebných reťazcov
  • - diverzifikovať činnosti na vidieku a stabilizovať tak ekonomiku vidieckych oblastí
  • - podporovať využívanie fondov EÚ na rozvoj priorít živého vidieka na Slovensku

Viac o našich aktivitách nájdete na stránkach OZ CEPTA: www.cepta.sk

 

 

Greenpeace

Greenpeace je medzinárodná nezisková organizácia ochrancov životného prostredia. Kancelária na Slovensku sa od roku 2014 začala venovať aj problematike ochrany včiel a následne propagácie ekologického poľnohospodárstva. Spoločným prienikom týchto dvoch tém sú pesticídy. Naším cieľom je informovať o rizikách, ktoré chemické postreky na ochranu rastlín spôsobujú včelám, životnému prostrediu, ale aj ľudskému zdraviu. Na Slovensku chceme systematicky pracovať na presadení poľnohospodárstva, ktoré bude nielen efektívne, ale aj trvalo udržateľné a v súlade s prírodou.

 

 

Ekotrend Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva

Ekotrend je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje viac než 80 členov - prvovýrobcov, spracovateľov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo (ďalej len EP), predaj z dvora a trvalo udržateľný život.

Organizácia vznikla začiatkom roka 1997 rozdelením osem rokov existujúceho ekologického zväzu Naturalis, na dve nezávislé organizácie: Ekotrend - asociáciu zameranú na poradenské činnosti v oblasti ekologickej produkcie, spracovania a predaja a Naturalis - asociáciu s kontrolnou a certifikačnou činnosťou v oblasti EP.

 

 

Mašekov Mlyn

Rodinná farma v obci Horný Ohaj. Obec leží na brehoch rieky Žitavy, je miestnou časťou mestečka Vráble na trase Nitra - Levice. Praktické pestovanie tradičných druhov zeleniny a ovocia, organizovanie kurzov o histórii mlynárstva, poľnohospodárstva a trvalo udržateľnom rozvoji a ďalšie aktivity týkajúce sa alternatívnej energetiky, alternatívnej ekonomiky a LETS. Slúžia ako centrum aplikovaných inovácii a praktická základňa výuky pre záujemcov o štúdium ekologicky orientovaného poľnohospodárstva.

 

 Oikos

Oikos je občianske združenie, ktoré vzniklo z iniciatívy študentov Fakulty Ekológie a Environmentalistiky (FEE) na TEchnickej Univerzite vo Zvolene v roku 2003. Cieľom jeho vzniku a činnosti je poskytovať študentom priestor na tvorbu a realizáciu projektov študentov pod oficiálnou orgnizáciou. Je zameraná na projekty ochrany a tvorby životného prostredia, eko-aktivity študentov, vedecko-výskumnú činnosť a pod. 

 

Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia - RPS)

Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia - RPS) RPS je mimovládna organizácia - občianske združenie, ktorá sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov na Slovensku. Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov (SVODAS) založil v roku 1975 jeden z najvýznamnejších ornitológov na Slovensku Mgr. Štefan Danko. SVODAS od roku 2004 vystupuje pod názvom Ochrana dravcov na Slovensku /RPS/. RPS v súčasnosti združuje takmer 150 členov a sympatizantov z celého Slovenska.

 

PANGEA

Občianske združenie Pangaea pôsobí v obci Nová Bošáca od roku 2010. Dlhodobým cieľom OZ je prispieť
k obnove tradičnej krajiny Bielych Karpát a záchrane ohrozených druhov rastlín a živočíchov prinavrátením tradičných foriem hospodárenia.
V roku 2012 sme sa začali venovať obnove ovocného sadu na rozlohe 12 ha.  Chováme 30 hlavové stádo oviec plemena Romney Marsh Kent, do budúcna pripravujeme chov ďalších hospodárskych zvierat. Sad postupne revitalizujeme a obnovujeme výsadbou mladých ovocných drevín v duchu extenzívneho ekologického ovocinárstva. Vysádzané dreviny starých a krajových odrôd sú na semenných podpníkoch v tvare vysokokmeňov. Pre záchranu lokálnych odrôd ovocných drevín robíme pomologický prieskum a v súčasnosti zakladáme sad ktorý bude tvorený autochtónnym genofondom odrôd hrušiek a jabloní z Bielokarpatského regiónu.

Viac na:  http://ozpangaea.wordpress.com/

Fotogaléria: https://www.facebook.com/OZ.Pangaea?fref=ts

 


Priatelia Zeme-CEPA

Priatelia Zeme-CEPA (ako nástupnícka organizácia CEPA, časť SEP) podporuje zmenu princípov dotačného systému v poľnohospodárstve. Dotácie stimulujúce zvyšovanie produkcie musia úplne vystriedať dotácie zamerané na zvyšovanie kvality potravín, dodržiavanie ekologických limitov v poľnohospodárstve a potravinárstve, minimalizáciu agro-chemických a energetických vstupov a na podporu udržateľného rozvoja vidieka. Pro-exportné dotácie musia byť zrušené.

Tieto ciele chceme presadzovať v spolupráci s ďalšími organizáciami, ktoré sa na Slovensku zaoberajú problematikou poľnohospodárstva. Preto sme v marci 2004 iniciovali vznik Agro-ekofóra.

 

 Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Od roku 1993 pomáha SOVS chrániť pôvodné druhy vtákov a biodiverzitu na Slovensku. Zastupujeme Slovensko v medzinárodnej organizácii BirdLife International a sme členom Európskej skupiny proti vtáčej kriminalite.

 

Zisťujeme príčiny úbytku vtákov a navrhujeme opatrenia na záchranu ohrozených druhov, biotopov a území. Zlepšujeme podmienky na hniezdenie, zber potravy a odpočinok vtákov. Svoju činnosť rozvíjame cez sieť regionálnych pobočiek a špecializovaných skupín.

 

Dohliadame na dodržiavanie medzinárodných dohôd v oblasti ochrany životného prostredia a navrhujeme úpravy príslušných zákonov. Podieľame sa na posilňovaní environmentálneho povedomia ľudí s dôrazom na prácu s deťmi a mládežou.

 

Vydávame časopis Vtáčie správy, organizujeme prednášky, exkurzie a kurzy poznávania vtákov. Združujeme viac ako tisíc členov všetkých vekových kategórií a rôznych profesií, ľudí, ktorí podporujú ochranu vtáctva finančne alebo dobrovoľnou prácou.

 

 

Sloboda zvierat

Sloboda zvierat je dobrovoľná, nezisková, nenáboženská, ekologická organizácia pre ochranu welfare - pohody zvierat, združujúca ľudí, sympatizujúcich s jej myšlienkami.

 

Sloboda zvierat v rámci aktivít týkajúcich sa welfare (ochrany) hospodárskych zvierat podporuje rozvoj ekologického chovu zvierat ako prijateľnej alternatívy k priemyselným konvenčným veľkochovom zvierat. Ekologický chov zvierat považujeme za chov spĺňajúci biologické fyziologické a etologické - behaviorálne potreby zvierat. V rámci svojich aktivít za podporu ekologického farmárstva:

 • vedieme kampane ("Oni si vybrať nemôžu - vy áno") zamerané na obchodné reťazce a ponuku biopotravín,
 • pôsobíme osvetovo - organizáciou seminárov o ekologickom chove zvierat pre konvenčných farmárov, tlač materiálov, spolupráca so spotrebiteľskými asociáciami a výchova na školách,
 • pracujeme v oblasti plánov a legislatívy - pripomienkovanie plánov Sapard.

 

 

TATRY o.z.

Cieľom združenia je podporovať všetky občianske iniciatívy, ktoré smerujú k zachovaniu všetkých foriem života na Zemi, k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja, ktorý by bol v súlade s prírodou, k zmene postojov obyvateľov SR pri rozhodovaní o veciach verejných a vychová a vzdelávanie všetkých vrstiev obyvateľstva v SR. Združenie sa bude osobitne zasadzovať o ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti. Dlhodobá vízia občianskeho združenia je zadefinovaná v "Programe obnovy krajiny v podtatranskom regióne", ktorý sa skladá z nasledovných častí:

 • výchovno - vzdelávacie programy,
 • obnova nelesnej drevinovej vegetácie,
 • občiansky monitoring vodných tokov,
 • manažment chránených území a druhová ochrana,
 • propagácia bioproduktov a tradičných remesiel,
 • ochrana zdrojov a hospodárenie s nimi.

 

 

Zaježová o.z.

V Zaježovej pôsobia dve občianske združenia, ktoré úzko spolupracujú. Pospolitosť pre harmonický život (PHŽ) vznikla v období, keď tu bolo len minimum novousadlíkov. Časom sa aj vďaka jej aktivitám sformovala skupina prisťahovalcov, ktorí sa aktívne zapájajú do jej programov. Postupne preberali lokálne iniciatívy PHŽ a v roku 2000 si za jej asistencie založili vlastné, komunitné OZ Zaježová. Doteraz na mnohých programoch intenzívne spolupracujú, vo všeobecnosti je však PHŽ zameraná "navonok" a OZ Zaježová "dovnútra".

Prírodné poľnohospodárstvo - prakticky skúšame postupy prírodného (resp. organického) poľnohospodárstva. Súčasne oživujeme niektoré tradičné poľnohospodárske postupy. Väčšina novousadlíkov sa snaží o samozásobenie zeleninou a ovocím, samozrejmosťou je nepoužívanie chémie a šetrný prístup k prírode. Experimenty s rôznymi alternatívnymi postupmi robíme individuálne, no vymieňame si skúsenosti aj pomoc.

 

 

Živá planéta o.z.

Cieľom o.z. je environmentálna výchova a osveta, krajinnoekologický výskum a praktická ochrana prírody a krajiny. Semináre, krúžky, vydávanie literatúry venovanej hľadaniu environmentálne priaznivejších postupov v poľnohospodárstve, turizme, atd. (napr. Revolúcia jednej slamky, Agroenvironmentálne programy pre SR, Zachráňme vysoké hory Slovenska, Zelená budúcnosť). Živá planéta spracovala prvý návrh agroenvironmentálneho programu pre SR, ktorý bol do určitej miery využitý pri návrhu AEP z dielne Ministerstva podohospodarstva (voči ich výslednej, menej účinnej verzii máme výhrady). Tiež sme navrhli AEP pre lokalitu Horná Chrapková - Vrchdetva v CHKO BR Poľana. Konzultujeme tvorbu územných plánov, monitorujeme stav prírody a krajiny v regióne Piešťan. Výsledky práce členov a sympatizantov o.z. možno nájsť v R-USES bývalého okresu Trnava, aj v M-USES Piešťany (do M-USES prevzaté bez uvedenia autorov). K činnostiam o.z. patrí pro-environmenálny občiansky aktivizmus, napr. otázka výrubov na lokalite Heinola, ochrana drevín v parkoch, výsadba stromov, monitoring a ochrana genofondových lokalít, zapájanie verejnosti do ochrany ŽP aj ochrany zdravia, napr. problém nie tak dávneho tlaku na centralizované zásobovanie školských jedální.

 

 

Živica o.z.

Činnosť
holistická environmentálna a globálna výchova a ekoporadenstvo.

Naša filozofia

Skutočná zmena prichádza zvnútra. Transformáciou nášho bytia, vedomia a mysle. Ekonomické a politické systémy ako aj technológie odrážajú len stav nás samých. Naše chápanie sveta, prírody a vlastnej existencie.

Naše poslanie
Vo svojej práci sa usilujeme o:

 • zmenu hodnotového systému ako nevyhnutný základ premeny spoločnosti,
 • zvyšovanie environmentálneho povedomia detí, mládeže a dospelých,
 • zvyšovanie občianskej angažovanosti,
 • vedenie človeka k spoluzodpovednosti za súčasný aj budúci stav prírody,
 • inšpiráciu k dobrovoľnej skromnosti a nekonzumnému životnému štýlu,
 • rozvoj tvorivosti, citlivosti a ochoty ľudí riešiť environmentálne problémy,
 • duchovný rozvoj človeka a sebapoznanie.

 

Učenie ponímame ako proces, ktorý môže inšpirovať a motivovať ľudí k tomu, aby sa odvážili vykročiť na cestu objavovania.. Objavovania toho, čo robí život skutočne plnohodnotným. Nedávame konečné odpovede a riešenia. Skôr sa snažíme pomôcť nájsť odpovede v každom z nás. Otvárame cestu k našej prirodzenosti, ľudskosti a k úcte k vyššiemu princípu, ktorý presahuje jedinca.

Učíme vidieť javy v súvislostiach. Máme snahu nájsť rovnováhu medzi intelektom a citom. Z tohto dôvodu používame ako pedagogické prostriedky maľovanie alebo hudbu, rovnako aj fyzikálne merania. V rámci svojej činnosti prezentujeme holistickú - celostnú koncepciu environmentálnej výchovy.

 


 

Partneri Agro-eko fóra:

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Hlavným poslaním DAPHNE je, od začiatku vzniku organizácie v roku 1993, zachovanie biologickej diverzity a obnovenie harmónie medzi človekom a prírodou prostredníctvom ochrany a obnovy integrity ekosystémov v strednej Európe.

DAPHNE realizuje projekty zamerané na ochranu travinných a mokraďových ekosystémov Slovenska. Na základe výsledkov získaných vedeckým výskumom naši odborníci pripravia optimálne obnovné a manažmentové plány, ktoré sa implementujú v úzkej spolupráci s miestnym obyvateľstvom a so správami CHÚ ŠOP SR. Dôležitou súčasťou našich projektov je aj ovplyvňovanie národnej a lokálnej politiky smerom k ochrane prírody a sprístupnenie problematiky ochrany prírody širokej verejnosti. Vďaka dobrej spolupráci na príprave programu SAPARD, bolo Daphne nominované aj za člena Monitorovacieho výboru pre program SAPARD. Eva Viestová, v súčasnosti, zastupuje Agro-eko fórum aj v MV pre Plán rozvoja vidieka na obdobie 2004-2006.

 

Last Updated on Tuesday, 22 March 2016 16:22
 


Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie