Vieme čo jeme? Print
Stiahnuť dokument13.10.2006, Zvolen; Tlačová správa so zameraním na pesticídy v potravinách, zdravé a ekologicjké potraviny. Vydaná vrámci Dní ekologického poľnohospodárstva 2006 na Slovensku.

Vieme čo jeme?

Tlačová správa vydaná pri príležitosti Dní ekologického poľnohospodárstva 2006 v SR.

71% spotrebiteľov Európskej únie sa obáva rezíduí pesticídov v potravinách, ukázal to prieskum verejnej mienky EUROSTAT v štátoch EÚ. Viac ako 40% potravín rastlinného pôvodu skutočne rezíduá pesticídov obsahuje, o tom hovoria štatistiky členských krajín. Z rovnakých zdrojov vyplýva, že viac ako 5% analyzovaných vzoriek obsahovalo rezíduá pesticídov presahujúcich zdravotnícke limity (maximálny limit rezíduí). Na Slovensku v r. 2005 až 38% vzoriek analyzovaných potravín obsahovalo rezíduá pesticídov a 6,7% z nich obsahovalo viacero druhov pesticídov naraz.

 

 „Pesticídy a ich rezíduá v potravinách majú nepriazdnivý vplyv na zdravie človeka“ uviedol Daniel Lešinský z o.z. CEPTA a dodáva: „vedecké štúdie dokazujú, že poškodzujú hormonálny systém a reprodukčný systém - čo sa prejavuje i zlou kvalitou spermií u mužov. Rezíduá taktiež spôsobujú poruchy nervového systému, zastavenie, brzdenie vývoja rastu jedinca a majú karcinogénne, mutagénne a teratogénne účinky, predovšetkým na deti a plody.“

 

Detská strava obsahuje v prepočte na váhu jedinca 6x viac ovocia, 2x viac zeleniny a 3-6x viac cereálií, čo sú z hľadiska výskytu rezíduí najrizikovejšie komodity. Limity EÚ ako aj SR pre bezpečné „dávky“ pesticídov sú pre bežné potraviny kalkulované na zdravého, dospelého jedinca! „Detská strava má sprísnený limit na 0,01 mg/kg (bezpečnostný faktor 10), posledné výskumy však dokazujú že detský organizmus môže byť až 164-krát citlivejší na pesticídy ako organizmus dospelého človeka (napr. na organofosfáty)“, dodáva Lešinský.

 

Výskyt viacerých druhov pesticídov v jednej vzorke potraviny (kombinačný efekt) je u niektorých komodít častý. V EU v roku 2004 až 23,4 % vzoriek ovocia a zeleniny obsahovalo súčasne zvyšky viac ako jedného pesticídu. V SR v r. 2004 napr. vzorka jabĺk obsahovala 6 druhov pesticídov, v r.2005 vzorka stolového hrozna obsahovala až 11 druhov pesticídov.

 

Výrazné resp. opakované prekročenie limitov rezíduí pesticídov bolo na slovenskom trhu v roku 2005 pri jablkách, pomarančoch, slivkách, uhorkách, sladkej paprike a reďkovke. Kritické sú vo väčšej miere dovozové potraviny, predovšetkým dovozové ovocie a zelenina.

 

Pri hodnotení komplexnej kvality potraviny je potrebné vidieť nie len hygienickú kvalitu ale aj jej dopad na sociálnu sféru a životné prostredie. Preto sa stále viac vo svete rozširujú tzv. udržateľné, regionálne potravinové reťazce, ktoré dbajú na:

-         pôvod potraviny - lokálne resp. regionálne potraviny podporujú zamestnanosť v regióne a minimalizujú negatívne dopady dopravy – tzv. „food miles“

-         bio-, resp. „bezchemickú“ produkciu, ktorá nepoužíva toxické chemikálie a je šetrnejšia voči životnému prostrediu ako konvenčné poľnohospodárstvo.

 

Viac o pesticídoch v potravinách na:

www.pan-europe.info; www.foodnews.org;

Viac o bio-produktoch a Dňoch ekologického poľnohospodárstva 2006 na Slovensku:

www.biospotrebitel.skwww.ecotrend.sk 

 

Viac o nás (Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, ZVOLEN): www.cepta.sk 

Iniciatíva podporená projektom TISFAP, podporeným nadáciou Global Green Fund.

 

Viac informácií:

Daniel Lešinský, o.z. CEPTA, tel. 0905581076, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, občianske združenie, sa snaží presadzovať trvalo udržateľné riešenia v spoločnosti. Jednou z oblastí, ktorej sa intenzívne venujeme sú aj pesticídy a ich minimalizácia v potravinách, vode a životnom prostredí.

CEPTA o.z., Nográdyho 39, 960 01 Zvolen, www.cepta.sk 

Last Updated on Tuesday, 21 November 2006 18:34