Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Waste and biowaste
Waste
Financovanie triedeného zberu na Slovensku - preteky ku dnu? PDF Print E-mail

Nakladanie-KO 2016 EU-MSSlovensko s dlhodobo vysokým podielom skládkovania komunálneho odpadu patrí medzi krajiny s najhorším odpadovým hospodárstvom v EÚ. V r. 2016 sa zrecyklovalo a skompostovalo len 23 % komunálneho odpadu (KO), zatiaľ čo na skládky bolo uložených až 66 % KO. Tento stav je alarmujúci aj kvôli tomu, že o necelé 2 roky, teda v r. 2020 má SR povinnosť dosiahnuť minimálnu mieru recyklácie KO 50 %. Už dnes tento cieľ dosahujú viaceré krajiny EÚ, ako napr. Nemecko, Rakúsko či Belgicko (obr. vedľa).

Jednou z príčin tohto stavu je nesprávne nastavená legislatíva, ktorej dôsledkom je nedostatok financií v systéme triedeného zberu a zhodnocovania odpadov. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015, Z. z., ktorý zásadne zmenil spôsob financovania triedeného zberu odpadov zavedením tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov a odbremenil tak rozpočty obcí, mal mieru recyklácie KO zásadne zvýšiť, no zatiaľ sa tak deje len čiastočne a pomaly (v r. 2014 bolo zrecyklovaných 12 % KO, v r. 2015 to bolo 16 % a v r. 2016 sa zrecyklovalo 23 % KO). Najhoršie je, že po viacerých novelách súčasného zákona o odpadoch je systém nastavený tak, že financií pre pokrytie triedeného zberu v obciach bude skôr ubúdať ako pribúdať. Treba zabudnúť na nákup nových zberných nádob, na rozvoj triedeného zberu, na zvyšovanie miery recyklácie KO, rozširovanie a rast triedenia odpadov.

Ak sa nič nezmení a financie OZV nebudú pokrývať všetky reálne náklady triedeného zberu (vrátane napr. zakúpenia nových farebných nádob), budú musieť obce triedenie odpadov dotovať, čo je v rozpore so zákonom o odpadoch, alebo pôjde triedenie do útlmu, čo je zase v rozpore so záväznými cieľmi SR voči EU a s celkovou koncepciou moderného odpadového (obehového) hospodárstva.
Keďže sa nezvýši účinnosť triedenia odpadov a obce budú triedenie dotovať, bude sa musieť zvýšiť aj poplatok za odpad, ktorý samospráva vyberá od občanov. Nárast bude značný aj v zmysle pripraveného zvyšovania skládkového poplatku.

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 18:26
 
Slovensko proti strategickému obehovému hospodárstvu? PDF Print E-mail

CicrularEconomy-EU PrtScr 170517 DetailSkladkaZKO PA260104 ZmEurópska únia smeruje k obehovému hospodárstvu tzv. Circular Economy vytvárajúcemu nové pracovné miesta, znižujúcemu závislosť krajín EÚ na dovoze surovín a zlepšujúcemu životné prostredie. Niektoré členské štáty, vrátane Slovenska, však blokujú predkladané ciele tejto politiky čím idú proti verejnému záujmu.

V marci 2017 schválil Európsky parlament ciele pre r. 2030, ktoré by mali posunúť EÚ smerom k obehovému hospodárstvu [1]:
•    70 % miera recyklácie komunálneho odpad (v SR v súčasnosti len 15 %[2]);
•    80 % miera recyklácie odpadu z obalov (v SR v súčasnosti 65 % [3]);
•    zníženie skládkovania odpadu na 5 % (v SR v súčasnosti 73 % [2]);
•    povinný triedený zber viacerých prúdov odpadu vrátane bioodpadu, odpadových olejov a textilu,   (v SR v súčasnosti funkčný len čiastočne, najhoršie pre bioodpad);
•    zvýšenie využívania ekonomických nástrojov ako sú poplatky za skládkovanie a spaľovanie odpadu, zálohové systémy (v SR sú v súčasnosti tieto nástroje nastavené nemotivačne).

Takéto ambiciózne ciele týkajúce sa revízie viacerých európskych smerníc (napr. smernica o odpadoch, smernica o obaloch) by nielen podstatne znížili množstvo odpadu,

Last Updated on Tuesday, 13 June 2017 15:45
 
Triedený zber na mestskom úrade vo Zvolene PDF Print E-mail

DSC 0063 ZVoTR-NadobyTZ miniUž aj mestský úrad vo Zvolene triedi odpad. Koncom roka 2016 tu bol v spolupráci s Mestom Zvolen spustený triedený zber komunálneho odpadu, ktorý produkujú zamestnanci. Na chodbách mestského úradu bolo rozmiestnených 8 stojísk na triedený zber, každé stojisko obsahuje farebne rozlíšené sa označené nádoby na všetky základné triedené zložky komunálneho odpadu – papier (modrá), plasty (žltá), sklo (zelená), nápojové kartóny a kovy (červená) a bioodpad (hnedá nádoba). O systém sa starajú panie upratovačky, ktoré vyprázdňujú nádoby do stojiska polopodzemných kontajnerov pri mestskom úrade podľa druhu odpadu a dohliadajú na kvalitu triedenia zamestnancami.
DSC 0052 ZVoTR-Skolenie MiniZamestnanci mestského úradu boli oboznámení so systémom a zaškolení čo patrí a čo nie do jednotlivých nádob.
Vo vestibule mestského úradu pribudla informačná nástenka, ktorá oboznamuje návštevníkov úradu s problematikou odpadov, ako predchádzať vzniku odpadu a ako nakladať s odpadmi v meste Zvolen - aké druhy odpadu kam patria.

Systém triedeného zberu spolu s informačnou nástenkou boli zavedené v rámci projektu „Zvolen triedi“ (ZVoTR) realizovanom o. z. CEPTA a podporenom Európskou úniou prostredníctvom grantového programu Únie Miest Slovenska „LADDER“. Partnerom projektu ZVoTR je Mesto Zvolen.

Projekt-loga Cepta - logo final s napisom - velmi male

 

 

 

 

 

Za obsah výstupov projektu ZVoTR zodpovedá výlučne občianske združenie Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA) a v žiadnom prípade nereprezentuje stanovisko Európskej únie alebo ALDA.

Last Updated on Sunday, 08 January 2017 19:59
 
Doprajme si menej odpadu PDF Print E-mail

Nakladanie-KO 2014 SRZKO 071112 DSC01955 vyrez zmKaždý občan Slovenska vyprodukoval v roku 2014 priemerne 321 kg odpadu a toto množstvo stále rastie. Z toho až 76 % končilo na skládkach, 12 % v spaľovniach a len 12 % sa recykluje a kompostuje.

Odpad je problém

SkladkaZKO PA260104 ZmNevytriedený odpad putuje väčšinou na skládku. Ak by všetci ľudia na zemi mali spotrebu ako my v Európe, už dnes by sme spotrebovali 2,6 planéty na suroviny a energiu. Skládkovanie odpadu spôsobuje problémy:

 • Plyn uvoľňujúci sa zo skládok (tzv. skládkový plyn) urýchľuje klimatické zmeny, zapácha a poškodzuje zdravie ľudí v okolí skládok.
 • Toxické výluhy zo skládok môžu znehodnotiť podzemné a povrchové vody.
 • Skládky zaberajú miesto v krajine, znamenajú stratu surovín, ktoré končia pochované ako odpad.

Odpad môže byť surovina

Ak vytriedime odpad podľa druhu, dá sa využiť na ďalšiu výrobu. Recyklácia odpadu šetrí nielen prírodné zdroje, ale aj energiu, vodu a znižuje produkciu skleníkových plynov (CO2). Napríklad:

Last Updated on Sunday, 08 January 2017 11:27
 
Optimalizácia odpadového hospodárstva v meste Zvolen PDF Print E-mail

Od 1. januára 2016 platí na Slovensku nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z, ktorý prináša do systému nakladania s odpadmi na Slovensku zásadné zmeny. Medzi tie pozitívne patrí motivácia samospráv k vyššiemu triedeniu a zhodnocovaniu odpadov. Program odpadového hospodárstva SR 2016 - 2020 hovorí o 60% triedení odpadov v roku 2020. Balíček opatrení, ktoré prijala Európska komisia v decembri 2015 pod názvom Circular Economy package plánuje znížiť mieru skládkovania v EÚ na max. 10% do roku 2030.

Vo Zvolene, ako aj vo väčšine miest a obcí v SR je miera triedenia pod 25%, naopak skládkovanie odpadu, v ktorom sú cenné materiály a energia bežne presahuje 70% hranicu. V skládkovaných, resp. spaľovaných materiáloch je pritom potrebné vidieť sekundárne negatívne dopady - nezamestnanosť v recyklačom priemysle, materiálovú a energetickú nesebestačnosť Slovenska, negatívne klimatické dopady, neudržateľné čerpanie neobnoviteľných zdrojov či už materiálov na výrobu, alebo palív na získavanie energie...    

Rozhodli sme sa preto v meste Zvolen podporiť rozvoj vzorového systému nakladania s komunálnymi odpadmi, ktorý pôjde dôsledne za prioritami odpadového hospodárstva - od prevencie vzniku odpadov cez maximálne triedenie až po zhodnocovanie odpadov, tak aby sme sa časom aj my priblížili tým samosprávam v Európskej únii, ktoré už dnes triedia viac ako 80% svojich odpadov. Vo Zvolene by sme radi dosiahli túto métu najneskôr v roku 2025, preto sme pre mesto Zvolen a s jeho podporou vypracovali Stratégiu nakladania s komunálnym odpadom do roku 2025, ktorá by mala viesť rozvoj OH v našom meste cestou dosiahnutia stanovených cieľov, k spĺňaniu legislatívnych podmienok v SR a k spokojnosti všetkých obyvateľov mesta Zvolen.

V prílohách prikladáme výstupy našej práce,

Last Updated on Friday, 28 October 2016 12:37
 
Nový zákon o odpadoch prináša systémovú zmenu PDF Print E-mail

IMG 8757-mini Web17.12.2014 vláda SR schválila dlho očakávaný nový zákon o odpadoch, ktorý by mal priniesť do odpadového hospodárstva Slovenska zásadnú zmenu smerom k recyklačnej spoločnosti. V mesiacoch august až novemver 2014 zákon absolvoval tzv. vnútrokomunitárne pripomienkové konanie (pripomienkovanie členských štátov na úrovni EÚ). Zákon bude následne smerovať do Národnej rady SR.

V r. 2020 musí Slovensko recyklovať 50 % komunálneho odpadu. Aby splnilo tento spoločný cieľ EÚ, potrebuje systémovú zmenu v odpadovom hospodárstve, inak hrozí platenie pokút. Patríme medzi najhoršie krajiny EÚ, dnes skládkujeme viac ako 70 % odpadu, čo je hanba na úrovni Európy, nevyužitý potenciál pracovných miest a zdrojov, ktoré musíme dovážať na úrovni Slovenska. Nový zákon o odpadoch je preto nevyhnutný.

Únia Miest Slovenska hodnotí nový návrh zákona o odpadoch jednoznačne pozitívne a vníma jeho prínos pre obce a mestá. Rovnako si uvedomuje naliehavú potrebu systémovej zmeny v odpadovom hospodárstve na Slovensku. Nezabúda však aj slabé miesta zákona (uvedené nižšie), ktoré ešte treba dopracovať. Informácia pre médiá Únie miest Slovenska je v prílohách tohto článku.

Last Updated on Tuesday, 13 January 2015 13:21
 
Pripomienky o.z. CEPTA k návrhu zákona o odpadoch PDF Print E-mail

11.04.2014 MŽP zverejnilo návrh zákona o odpadoch, ktorý je možné pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania do 06.05.2014.

O. z. CEPTA má k návrhu zákona o odpadoch pripomienky podrobne popísané v priloženom dokumente.

 
Pripomienky o.z. CEPTA k Programu predchádzania vzniku odpadu SR PDF Print E-mail

6.11.2013 MŽP zverejnilo Program predchádzania vzniku odpadu SR (PPVO), ktorý je možné pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania do 12.11.2013.

O. z. CEPTA má k PPVO pripomienky podrobne popísané v priloženom dokumente.

 
Analýza nakladania s komunálnym odpadom v SR, príklady z krajín EÚ a návrhy riešení PDF Print E-mail

Slovensko stojí na rozmedzí ďalšieho smerovania odpadového hospodárstva. V roku 2013 sa plánuje prijať nový zákon o odpadoch, od ktorého sa čakáva nastavenie ekonomického prostredia odpadového hospodárstva smerom k prevencii a zhodnocovaniu odpadov, aby SR mohla napĺňať ciele  ealturópskej legislatívy. 22.2.2012 vláda SR schválila nový Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015, ktorý definuje konkrétne ciele pre jednotlivé komodity a roky. Očakávaná je aj zmena vo fungovaní Recyklačného fondu jeho reformou, resp. nahradením iným transparentným a efektívnym mechanizmom podpory separovaného zberu a recyklácie v SR.

Situácia je predovšetkým pre obce neudržateľná, kedy náklady na separovaný zber sú v mnohých samosprávach 2-3 násobne vyššie ako uloženie komunálneho odpadu na skládky, účinnosť separácie je nízka, veľa zhodnotiteľných komodít končí na skládkach, veľa vyseparovaných komodít sa vyváža do zahraničia, náklady na komunálny odpad v obci v mnohých prípadoch nevykrýva výber miestneho poplatku za komunálny odpad, chýba podpora a systémové riešenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu ako aj likvidácie čiernych skládok v krajine.

Last Updated on Tuesday, 13 August 2013 09:44
 
Zvýšenie skládkového poplatku – strašiak či príležitosť? PDF Print E-mail

Skládkový poplatok je jedným z dôležitých nástrojov na presmerovanie toku odpadov od skládkovania smerom ku zhodnoteniu. Hoci jeho navýšenie čiastočne zvýši náklady na odpadové hospodárstvo obcí, dokáže však vygenerovať značné zdroje, ktoré pri vhodnom nasmerovaní môžu významne pomôcť triedenému zberu v obciach. Navyše znevýhodní skládkovanie, čo sa prejaví zvýšením zhodnocovania odpadov.

Dôležité však je, akým spôsobom sa tento nástroj nastaví a ako zapadne do celkového systému odpadového hospodárstva.

Last Updated on Thursday, 11 April 2013 08:47
 
Pripomienky o.z. CEPTA k novele zákona o odpadoch z 27.8.2012 PDF Print E-mail

27.8.2012 MŽP predložilo návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z.

Predložený návrh bohužiaľ nemá ambíciu riešiť pálčivé problémy odpadového hospodárstva SR, ale len narýchlo splniť povinnosť

zapracovať Rámcovú smernicu o odpade 2008/98/ES, aby sa SR vyhla sankciám zo strany EU.

K predloženému návrhu novely zákona máme nasledovné pripomienky:

1.         Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva

Hoci navrhované nové znenie § 3 zákona o odpadoch s názvom „Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva“ (bod 9. návrhu novely) je presnejšie ako súčasné, písmená a) až e) navrhujeme doplniť nasledovne:

„a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a),

c) recyklácia, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a) alebo b),

d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a), b) alebo c),

e) zneškodňovanie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a), b), c) alebo d).

Odôvodnenie:

Považujeme za dôležité v hierarchii odpadového hospodárstva zdôrazniť, že následný (horší) spôsob nakladania s odpadom sa použije len v prípade, ak nie je možné použiť spôsob vyššie v hierarchii. V navrhovanom texte toto chýba.

 

Pripomienka je zásadná.

Last Updated on Wednesday, 20 February 2013 13:30
 
Pripomienky o.z. CEPTA k návrhu zákona o odpadoch z 13.7.2012 PDF Print E-mail
Nový návrh zákona o odpadoch bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania od 13.7.2012 do 2.8.2012.

Vítame snahu zákonodarcov o zmenu súčasnej neudržateľnej situácie v odpadovom hospodárstve so zapracovaním

smernice EÚ č. 2008/98/ES, ktorá by mala posunúť odpadové hospodárstvo SR smerom k obmedzovaniu tvorby a recyklácii odpadu.

V predloženom zákone však vidíme viaceré nedostatky zhrnuté do pripomienok o.z. CEPTA.

Z najdôležitejších postojov o.z. CEPTA k navrhovanej legislatíve vyberáme:

Last Updated on Thursday, 30 August 2012 11:37
 
Vratné alebo jednorazové fľaše? Zálohovanie alebo separovaný zber? PDF Print E-mail

Nemecká konzultačná a auítorská spoločnosť PwC vyhotovila štúdiu „Reuse and Recycling Systems for Selected Beverage Packaging from a Sustainability Perspective“, ktorá porovnáva 3 rôzne systémy manažmentu nápojových obalov:

 • systém vratných fliaš, ide o vratné fľaše, tak ako ich poznáme z minulosti - je ich možné znovu naplniť. Aj dnes je na Slovensku možné ešte kúpiť niektoré minerálky, sirupy a samozrejme pivo vo vratných fľašiach. (reuse system, refillable beverage containers)

 • systém zálohovania jednorazových nápojových obalov (JNO) – obaly sú síce len na jedno použitie, napr. jednorazové PET fľaše, jednoraz. sklenené fľaše, nápojové plechovky, ale záloha pri ich kúpe zabezpečí, že ich zákazník vráti späť do obchodu a neskončia odhodené v krajine. (mandatory single-use deposit system)

 • systém separovaného zberu (green dot system, dual system, curbside collection)

Všetky tieto 3 systémy existujú v súčasnej dobe vedľa seba v Nemecku. Štúdia ich porovnáva nielen z hľadiska vplyvu na životné prostredie, ale aj ekonomického a sociálneho pohľadu.

Z najdôležitejších zistení štúdie vyberáme:

 • Vratné fľaše sú pre životné prostredie prijateľnejšie v porovnaní s jednorazovými obalmi, pokiaľ nie sú transportované na príliš veľké vzdialenosti – do 300 km (jedna cesta, vzd. producent-spotrebiteľ) a je zabezpečený ich spätný odber a znovu naplnenie. Používanie sklenených vratných fliaš spôsobuje v porovnaní s jednorazovými nápojovými obalmi podstatne menej odpadu.

 • Systémy vratných fliaš vykazujú vysokú mieru návratnosti obalov – takmer 100 %.

 • Vratné fľaše, podobne ako jednorazové zálohované obaly (na Slovensku zatiaľ nemáme zálohy na jednorazové nápojové obaly) takmer vôbec nekončia ako nelegálne odhodený odpad v krajine (littering).

  Pred zavedení zálohovania JNO v Nemecku v r. 2003 tvorili JNO 1/5 celkového objemu nelegálne odhodeného odpadu (littering). V súčasnosti sa JNO na ktoré sa vzťahuje záloha v litteringu prakticky nevyskytujú.

 • Hoci počiatočné investície do technológie vratných obalov sú vyššie (umývanie, logistika zberu a pod.) ako pri jednorazových, úspory z prevádzkových nákladov sú vyššie, keďže netreba kupovať stále nové obaly.

 • Vratné fľaše ako aj zálohované jednorazové nápojové fľaše plne odzrkadľujú rozšírenú zodpovednosť výrobcov.

 • Systémy zálohovania JNO majú podstatne vyššiu výťažnosť suroviny (80 – 95 %) ako systémy separovaného zberu, surovina je čistejšia a kvalitnejšia a je ju možné použiť na bottle-to-bottle recykláciu (z fľaše sa vyrobí znova fľaša), pričom surovina zo separovaného zberu často končí ako zmesný plast (downcykling).

 • Systémy zálohovania JNO sú svojou nákladnosťou porovnateľné so systémami separovaného zberu. Dokonca, po zohľadnení vyšších výnosov z predaja suroviny, keďže zálohovaním JNO sa získa čistejšia surovina s vyššou hodnotou, zálohové systémy sú lacnejšie ako separovaný zber! Pritom environmentálny prínos zálohovania je neporovnateľne vyšší v porovnaní so separovaným zberom.

Najvýznamnejšie environmentálne prínosy zálohovania jednorazových nápojových obalov (JNO):

 • výrazne vyššia miera zberu (návratnosti) obalov a teda aj ich recyklácie ako pri systémoch separovaného zberu. Systémy zálohovania JNO dosahujú mieru zberu bežne nad 80 %, mnohé dokonca 95 % a viac (Nemecko 98,5 %, Michigan 95 %, Nórsko 98 %, …). Kvalitné systémy separovaného zberu v Nemecku dosahujú „len“ 43 – 54 % mieru zberu. Na Slovensku sa prostredníctvom systémov separovaného zberu vyzbiera a zrecykluje cca len 40 % PET nápojových obalov uvedených na trh.

 • podstatné zníženie nelegálne odhodených odpadov (littering). Zálohovanie JNO je zamerané najmä na tie nápoje, ktoré sa konzumujú vonku – nápoje ako minerálne vody, pivo, nealkoholické nápoje. Ak sú spotrebitelia motivovaní zálohou, vrátia prázdny obal späť do obchodu. Bez motivácie ho často odhodia do prostredia. Na Slovensku sú toho dôkazom okraje ciest, turistických chodníkov, sídliská, brehy riek a potokov plné nelegálne odhodených odpadkov, z ktorých PET fľaše tvoria až tretinu.

 • získanie podstatne čistejšej a kvalitnejšej suroviny, ktorú je možno použiť na výrobu nových obalov aj v pripade PET - bottle-to-bottle recyklácia.PwC štúdia: Reuse and Recycling Systems for Selected Beverage Packaging from a Sustainability Perspective

Štúdia analyzujúca littering v SR: Analýza voľne pohodených odpadov v prostredí Slovenskej republiky, 2005

Last Updated on Monday, 27 February 2012 22:56
 
Minister zoberie obciam peniaze na separovaný zber PDF Print E-mail

Podpisom návrhu vykonávacej vyhlášky k zákonu o obaloch z dielne ministerstva ŽP (MŽP) pripraví minister životného prostredia väčšinu obcí o časť príjmu za zhodnotené suroviny a znemožní tak rozvoj, resp. udržanie separácie komunálnych odpadov v obciach Slovenskej republiky.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Last Updated on Monday, 28 February 2011 09:01
 
Kolaps separovaného zberu v obciach PDF Print E-mail

Návrh vyhlášky k zákonu o obaloch z dielne MŽP pripraví obce i o to málo peňazí, ktoré za separovaný zber dostávali, o.z. CEPTA navrhuje ponechať doterajší status toku prostriedkov za vyseparované zložky priamo do obcí, zásadne zvýšiť ich objem a najneskôr do prijatia nového zákona o odpadoch (november 2011) zaviesť integrovaný, elektronický systém evidencie materiálových tokov pre všetky zložky odpadov v SR.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Last Updated on Thursday, 10 February 2011 17:11
 
Pripomienky k dokumentu: "Stratégia obmedzovania ukladania BRO na skládky" PDF Print E-mail

Pripomienky o.z. CEPTA k dokumentu „Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov“

 

Do 8. 10. 2010 bolo možné pripomienkovať dokument „Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov“, ktorý pre MPŽPRR SR vypracovalo na základe zákazky konzorcium YURYA/ROS a ETIAM a ktorý je zverejnený na stránke ENVIROPORTÁLU: http://eia.enviroportal.sk/detail/strategia-obmedzovania-ukladania-biologicky-rozlozitelnych-odpadov-na-

Last Updated on Thursday, 10 February 2011 16:43
 
Information about the topic and contacts PDF Print E-mail

Our basic motto is: „The best waste is the waste that has never been produced“.

Our activities are focused on prevention, minimization, sorting collection and recycling of waste. We point out problems connected with burning and landfilling of waste. We are aware of certain amount of waste which can not be recycled and the only way of recovery is to burn it to produce energy (energetic recovery) using the best available technologies to mimimize detrimental effect on the environment.

To meet these goals we provide public education at schools, as well as information kiosks during the environmentally focused events. We often participate at the Earth Day events organized for the kindergartens and primary schools. Besides, we do research in this field, e.g. separate collection economy in municipalities, public opinion polls etc. We also monitor legislation, make comments and point out problems. We communicate with legislators to reach improvements.

Enhancement of the economic environment of separate collection in municipalities

Nowadays the separate collection in Slovak municipalities represents an economic burden. It leads to a weak developement of collection and reuse of municipal waste. Because of higher costs of collection systems and poor financial support from the industry, majority of municipal waste is landfilled. Landfilling is the cheapest solution for majority of municipalities, but we consider this state unsustainable.

We support such a setting of the waste management (mainly the legislation) which proclaims that waste is worth separating. Responsibility for waste must be carried more by the industry, because it is a primary waste producer. „Pay as you throw“ principle must be put into practice at all levels of the waste management. Waste management systems in municipalities must stimulate prevention and separation: the inhabitants who separate and produce less mixed waste will pay less.

Deposit of one way beverage containers

We consider a deposit of one way beverage containers (mainly PET bottles and beverage cans) to be a very important way to decrease littering. Simultaneuously, pure secondary raw material is obtained by the deposit system. This system has much more higher effectiveness than the best separate collection systems.

Experiences from other countries showed that the deposit systems can collect 70 – 90 % of beverage containers, while separate collection systems can collect 20 – 40 % only.

In Slovakia, estimated recovery rate of PET bottles is 40 %. The rest (60 %) is burned, landfilled and littered.

The best operation of the deposit systems is when they are not imposed by state authority, but they are designed by beverage industry. However, to compel beverage industry to deposit, strong Ministry of the environment is needed, which sets high limits for material recovery of the beverage containers. If industry does not meet them, strict sanctions will be imposed, e.g. rapidly higher tax for sold beverage containers in Norway (if recovery rate is under 25%, the tax is almost sixfold higher than if recovery rate is 95%). It it clear that reaching the limits is possible only by the deposit system, so beverage industry must design it and operates it.

There is no or slight increase of beverage price due to deposit – up to 1%. Unredeemed deposits are important part of financing the deposit system costs. Environmental benefit of the deposit system is enourmous.

The deposit system is running in most countries worldwide:

USA – deposit system for one way containers has been introduced in 11 states, e.g.: California, Maine, Massachusetts, New York, Oregon and others

Canada - deposit system for one way containers has been introduced in 11 provinces, e.g.: Ontario, Québec, British Columbia, Alberta, Nova Scotia and others.

In Europe the deposit system for one way containers exists in 9 countries: Sweden, Finland, Norway, Denmark, Iceland, Germany, Estonia, Croatia and the Netherlands.

For more information about the deposit system look at:

www.bottlebill.org

www.container-recycling.org

 

Biowaste

Biowaste comprises the largest volume of municipal waste (40 – 60 %), so it is important to deal with it. Biowaste causes a lot of problems when it is landfilled, e.g. it fills uselessly the space of a landfill, and it also contributes to dangerous leachate and methane production. Therefore biowaste, but also paper, wood and other biodegradable materials, make landfilling dangerous for climate change, too.

On the other hand, biowaste is a raw material for very valuable product – compost. Compost improves soil quality (e.g. humus content, humid capacity and nutrient content) and it creates better environment for plants growth.

Our activities are aimed at diverting biowaste stream from landfilling to recovery via:

•           home composting – at the households and in residential districts of small villages

•           industry composting – at town and agglomeration level

•           anaerobic digestion – at town and agglomeration level

For more information look at: www.bioodpady.sk

Contact

Ing. Miloš Veverka, PhD. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Thursday, 24 March 2011 09:14
 
Kritický stav separácie na Slovensku PDF Print E-mail
Separovaný zber komunálneho odpadu je vážne ohrozený. Je 4,5 krát drahší ako zber zmesového odpadu a samosprávy naň nemajú financie. Finančná podpora z Recyklačného fondu je už v súčasnosti nedostatočná a má sa ešte znížiť. Podpora z oprávnených organizácií v súčasnosti dosahuje 50 – 80 % z podpory Recyklačného fondu.

Stiahnuť dokumentViac v tlačovej správe o.z. CEPTA Kritický stav separácie na Slovensku


Detailnejšie informácie analýzy ekonomiky separovaného zberu (priemer z 12 miest SR) spolu s návrhmi riešení môžete nájsť v štúdii:

Stiahnuť dokumentPorovnanie ekonomiky separovaného zberu vo vybraných mestách SR 2008/2009 a návrhy riešení krízy v odpadovom hospodárstve

Štúdia bola prezentovaná na konferencii MŽP SR „Separovaný zber odpadov a ich zhodnocovanie SR„ 23.-24. septembra 2009 v Banskej Bystrici.

Last Updated on Wednesday, 17 February 2010 10:53
 
Kríza a odpadové hospodárstvo v SR a v EÚ PDF Print E-mail
Daniel Lešinský 27.02.2009:
Slovensko, ako i ostatné štáty EÚ, sa nachádzajú v recyklačnej kríze. Výkupné ceny všetkých komodít sa prepadli na historické minimá, pre niektoré – napr. kartónový papier sú nulové, resp. mínusové. Obce a občania sú znechutení a demotivovaní pre „nezmyslený“ a stratový separovaný zber ...

Prílohy:
1. Stiahnuť dokumentKríza a odpadové hospodárstvo na Slovensku (OZ CEPTA) - tlačová správa z 27.02.2009
2. Stiahnuť dokumentList ministrom ŽP a školstva (OZ TATRY) z 26.02.2009
3. Stiahnuť dokumentPozicia ministrov životného prostredia (České predsedníctvo Rady EU) - z 16.02.2009
4. Stiahnuť dokumentList premiérovi (OZ TATRY) z 11.02.2009

Last Updated on Saturday, 03 July 2010 20:21
 
Porovnanie systémov triedeného zberu vo vybraných mestách Slovenska PDF Print E-mail
V roku 2007 sme porovnali systémy triedeného zberu v 9 veľkých až stredneveľkých mestách Slovenska. Systémy sa porovnávali na základe kritérií ako napr. účinnosť triedenia v jednotlivých mestách, a taktiež podľa ekonomických ukazovateľov jednotlivých systémov.

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 14:07
 
Deň Zeme 2007 PDF Print E-mail
Last Updated on Monday, 02 July 2007 10:46
 
Deň Zeme 2006 PDF Print E-mail

Last Updated on Monday, 02 July 2007 10:43
 
Odkazy PDF Print E-mail

Analýza voľne pohodených odpadov

Prieskum verejnej mienky o triedenom zbere odpadu

Last Updated on Saturday, 08 January 2011 09:08
 
Výskum vplyvu výluhu z vermikompostu na dekontamináciu pod a kompostovací proces (BIODEG I) PDF Print E-mail

Výskum vplyvu výluhu z vermikompostu na dekontamináciu pod a kompostovací proces (BIODEG I)

Projekt realizovaný v spolupráci s o.z. Kukkónia má za úlohu zistiť vplyv výluhu z vermikompostu na kompostovanie bioodpadu a odbúravanie ropných látok v kontaminovaných pôdach.

Obdobie realizácie projektu: 08/2006 - 03/2008

Úplný názov projektu: Vyhodnotenie pôsobenia probiotických efektov prírodných kultúrmikroorganizmov získaných z vermikompostu pri procese kompostovania adetoxikácie pôd (oficiálny akronym: BIODEG I)

Last Updated on Thursday, 10 December 2009 10:54
 
Prečo triediť a kompostovať bioodpad? PDF Print E-mail

Poster - Prečo triediť a kompostovať bioodpad? Bioodpad tvorí až 45 % komunálneho odpadu. Na skládke ako súčasť komunálneho odpadu spôsobuje viaceré problémy. Na druhej strane jeho kompostovaním môžeme získať kvalitné hnojivo – kompost, ktorým vrátime živiny späť do pôdy a uzavrieme kolobeh prvkov.

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 14:21
 
Prieskum verejnej mienky o triedenom zbere odpadu PDF Print E-mail

V období 15. 5. 2006 – 30. 6. 2006 bol vykonaný prieskum verejnej mienky o triedenom zbere odpadu prostrednictvom dvoch samostatných, paralelných ankiet:

 • anketa určená pre širokú verejnosť: „Zistenie aktuálneho stavu informovanosti a zapojenosti občanov SR do triedeného zberu odpadov“

 • anketa určená obce a mestá: „Triedený zber v obciach/mestách SR a Recyklačný fond“

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 14:42
 
Zálohovanie jednorázových nápojových obalov PDF Print E-mail

... na Slovensku stále chýba ...

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 14:37
 
Triedený zber na školách PDF Print E-mail

Ako ušetriť na odpade a ako viesť žiakov k systematickému triedeniu

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 14:39
 


Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie