Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agro-eko fórum Dokumenty Agro-eko fóra Priority pôdohospodárstva na Slovensku 2020+
Priority pôdohospodárstva na Slovensku 2020+ PDF Tlačiť E-mail

Polana a Podpolanie v maji2020sm

Od 21.03.2020 máme novú a dnes už aj čiastočne zorientovanú vládu Slovenska. Vláda nastúpila v ťažkých časoch „korona“ pandémie, v dôležitom rozpočtovom roku EÚ pre obdobie najbližších 7 rokov a v čase zosilňujúcich sa klimatických zmien s dopadom na desiatky rokov dopredu. Nie je veľmi čo novej vláde závidieť, je objektívne v neľahkej situácii, v ktorej považujeme za dôležité aby sa v tieni krízových opatrení vírusovej búrky nezabudlo na správne smerovanie nášho (pôdo)hospodárstva a na systémové opatrenia podporujúce dlhodobý udržateľný rozvoj spoločnosti. Dokonca hrozí aj zneužitie pandémie pre rôzne ekonomické záujmy. Ako príklad možno použiť nevyargumentované (zatiaľ len) oddialenie zálohovania jednorazových nápojových obalov (viď: Čl. X; Zákon 74/2020 zo 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19), ktoré každoročne zaplavujú naše životné prostredie a prírodné ekosystémy. Zavedenie zálohovania má okrem ochranárov obrovskú podporu stoviek tisíc občanov SR tak medzi poľnohospodármi, lesníkmi, rybármi, poľovníkmi, samosprávami ako aj turistami, viac v príspevku z apríla 2019: „Zálohujme! - vyzýva na skoré zavedenie zálohovania nápojových PET fliaš a plechoviek“. Je našou povinnosťou, povinnosťou občianskej spoločnosti žiadať a dozerať na plánovanie, financovanie a napĺňanie verejného záujmu aktuálne kompetentných politikov pri využívaní všetkých verejných prostriedkov, či už národného rozpočtu alebo fondov EÚ. Tu si dovolím dodať názor, že ekonómami stále hlasnejšie pretláčaná zásada „hodnota za peniaze“ (value for money, najlacnejšie riešenie) nie je primárnym ani jediným verejným záujmom, tá samotná nám problémy nevyrieši skôr naopak, ale môže nám pomôcť v druhom kole vyberať z najlepších riešení.

Platforma mimovládnych neziskových skupín a organizácií Agro-eko fórum, ktorá presadzuje princípy trvaloudržateľného poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka na Slovensku od roku 2004 sformulovala priority pôdohospodárstva pre obdobie 2020+, na najbližších 7-10 rokov. Tieto priority by Slovensko mohlo (malo?) presadzovať aj na úrovni EÚ pri formovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Common Agricultural Policy & Farm to Fork), ktorá každoročne odčerpáva približne 40 % rozpočtu EÚ, v roku 2018 to bolo 58,8 mld. €. Pri ich presadzovaní budeme nápomocní.

Priority Agro-ekofóra sme zaslali elektronickým listom (viď príloha) novému ministrovi pôdohospodárstva SR p. Mičovskému, v kópii aj ministrovi životného prostredia p. Budajovi dňa 24.04.2020. V liste sa o.i. píše: „Aby sme dokázali existujúcim a novým krízam v budúcnosti čeliť lepšie, je nevyhnutné bezodkladne investovať do budovania odolného, spravodlivého a diverzifikovaného potravinového systému založeného na krátkych dodávateľských reťazcoch so zapojením miestnych komunít, ktorý produkuje zdravé potraviny, chráni prírodné zdroje, smeruje ku klimatickej neutralite a potravinovej sebestačnosti.

Priority Agro-ekofóra pre Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 (rozpísané v prílohe):

  1. Ponúknuť farmárom dobre nastavený balík opatrení, ktorého cieľom bude diverzifikácia krajiny, zelená infraštruktúra a podpora biodiverzity.
  2. Ekologizácia živočíšnej výroby vylúčením platieb na priemyselnú živočíšnu výrobu a presmerovaním podpory pre extenzívne hospodáriacich farmárov, resp. rodinné farmy, ktorí nebudú prekračovať udržateľné zaťaženie pôdy a životného prostredia živočíšnou výrobou.
  3. Znižovanie používania agro-chemikálií v poľnohospodárstve a lesníctve SR, zákaz pestovania GMO a zvýšenie podielu produkcie eko-poľnohospodárstva na 30 %.
  4. Ponúknuť vlastníkom a obhospodarovateľom lesa, dobre nastavený balík opatrení, ktorého cieľom bude zachovanie pralesov a prírodných lesov, ochrana vzácnych ekosystémov a druhov a podpora prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.
  5. Investícia do nezávislého, kvalitného, terénneho a cieleného poradenského systému pre poľnohospodárov a lesníkov.
  6. Podpora krátkych potravinovo dodávateľských reťazcov a zdravé, čerstvé a lokálne jedlo do škôl a verejného stravovania.

 

Les pod Polanou sm

 

 

 

 

 

Posledná úprava Streda, 13 Máj 2020 17:39
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe