Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Kvalita ovzdušia
Ponuka spolupráce OZ CEPTA pri zlepšovaní kvality ovzdušia v mestách a obciach na Slovensku PDF Tlačiť E-mail

Doprava, lokálne kúreniská a priemyslel ako hlavní znečistovatelia ovzdušia v obciach SR
OZ CEPTA ponúka samosprávam spoluprácu pri navrhnutí a implementácii opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia (napr. PM10) v mestách a obciach. Obce môžu posielať vyplnený dotazník, ktorý bude podkladom pre ďalšiu spoluprácu alebo informovanosť na adresu koordinátora projektu. Vybrané obce/mestá s vážnym problémom so znečisteným ovzduším a zároveň silnou vôľou tento problém riešiť, budú vybrané pre ďalšiu spoluprácu. OZ CEPTA pripravuje národný projekt z programu LIFE+ na redukciu imisií PM10 na Slovensku, v rámci ktorého chce v partnerstve so SHMÚ a TU vo Zvolene riešiť tri ciele, v ktorých sa okrem iného zameria na:

1. zefektívnenie monitoringu, modelovania a on-line spravodajstva pre imisie PM10/PM2,5;

2. redukciu prachových častíc PM v samosprávach;

3. reguláciu znečistenia ovzdušia z lokálnych kúrenísk.

Problém znečisteného ovzdušia spája viaceré mestá a obce na Slovensku, na mnohých miestach dlhodobo prekračujeme limity EÚ čo má negatívny vplyv predovšetkým na zdravie obyvateľov ale aj napr. na otepľovanie klímy. Zdroje znečistenia napr. prachových častíc PM sú predovšetkým: doprava a (ne)údržba ciest, lokálne kúreniská, priemysel a energetika, poľnohospodárstvo ale aj cezhraničný a vnútroštátny prenos týchto znečisťujúcich látok. Komplexne a dlhodobo by problematiku mala riešiť Stratégia redukcie PM10 na Slovensku, ktorú do jesene 2011 pripravuje MŽP SR. 

Posledná úprava Pondelok, 20 Jún 2011 11:02
 
Medzinárodný seminár "Prachové častice PM10 a doprava - dopady a riešenia" PDF Tlačiť E-mail

Seminár prebehol 2.2.2011 v kongresovej sále hotela Medium v Bratislave v pracovnej atmosfére, zastúpené boli všetky kompetentné inštitúcie zo SR, samosprávy, VÚC a mimovládne organizácie - spolu cez 60 účastníkov z 5 rôznych krajín. V rámci diskusie sa živo debatovalo napr. o otázke podielu dopravy na PM10 v SR a v iných krajinách EÚ, dôležitosti odpratávania posypu z ciest z pohľadu imisií prachových častíc a pod. Jedným z konkrétnych výstupov seminára bol prísľub MŽP SR k zriadeniu pracovnej skupiny pre problematiku redukcie prachových častíc PM10 a rovnako experti európskej kampane "Klíma bez sadzí" sa zhodli na potrebe zorganizovania technického workshopu pre krajiny strednej a východnej Európy so zamerním na monitoring ako aj technické riešenia redukcie prachových častíc, PM10, sadzí a pod. Prezentácie zo seminára nájdete priložené k tomuto článku dole nižsie.  

Pozvánka na medzinárodný seminár "Prachové častice PM10 a doprava - dopady a riešenia"

V stredu dňa 2.2.2011 v čase od 9:00 - 15:30 prebehne v priestoroch kongresovej sály hotela Medium (www.hotelmedium.sk) v Bratislave medzinárodný seminár zameraný na kvalitu ovzdušia, konkrétne na čiastočky PM10 v súvislosti s dopravou. Hodnotené budú dopady na životné prostredie a zdravie, na druhej strane budú predstavené riešenia z iných krajín EÚ - Environmentálne zóny, podpora cyklodopravy, filtre na naftové motory a pod.

Posledná úprava Streda, 26 September 2012 21:00
 
Až 5800 ľudí ročne umiera na Slovensku predčasne kvôli znečistenému ovzdušiu PDF Tlačiť E-mail

Až 5800 ľudí ročne umiera na Slovensku predčasne kvôli znečistenému ovzdušiu – prachovým čiastočkám PM10. Čelíme procesu infringementnu a hrozia nám pokuty zo strany Európskej komisie za neplnenie limitov redukcie čiastočiek v ovzduší, niektoré výnimky boli uznané len do júna 2011. Aj preto OZ CEPTA zorganizovala 02.02.2011 v spolupráci s MŽP SR medzinárodný odborný seminár s cieľom prediskutovať dopady a možné riešenia problematiky sadzí, prachových čiastočiek PM10 a dopravy, ktorá je významným zdrojom týchto škodlivín. Viac nájdete i v základnom informačnom letáku Klíma bez sadzí.

Ďalší deň bola v spolupráci so Servisným centrom Ekofóra zorganizovaná tlačová konferencia pre Slovenské médiá s cieľom informovať slovenskú verejnosť o problematike, vysvetliť jej vážnosť ako aj možné riešenia. Na tlačovej konferencii vystúpili zahraničný experti so zameraním sa na problematiku zdravotných dopadov, negatívnych dopadov na životné prostredie, klímu ale aj na úspešné riešenia redukcie škodlivín z ovzdušia z iných európskych miest.

 

Posledná úprava Streda, 09 Február 2011 14:35
 
KLÍMA BEZ SADZÍ - informačný leták PDF Tlačiť E-mail

Ohrievanie Arktídy sa zvyšuje dramaticky. Zásadné zvyšovanie teplôt možno pozorovať predovšetkým v zimných mesiacoch. V období rokov 2000 – 2007 vzrástla priemerná globálna teplota o približne 0,54 °C v porovnaní s priemernou teplotou rokov 1951 – 1980. V rovnakom období vzrástla priemerná teplota Arktídy o viac ako 2 °C. V roku 2008 bolo otepľovanie Arktídy ešte výraznejšie. Kým globálna teplota bola vyššia o 0,44 °C, v porovnaní s referenčným obdobím, priemerná ročná teplota Arktídy bola vyššia o 3,5 °C! Prečo je dôležitá táto téma pre Slovensko? "Ukazuje sa, že arktída dôležitým spôsobom vplýva na klímu severnej pologule, teda aj Slovenska. Jednak priamo ochladzuje vzduch a jednak ochladzuje morskú vodu a tým podporuje prúdenie vdzuchu i morských prúdov. Tie zásadným spôsobom ovplyvňujú množstvo a intenzitu zrážok na Slovensku ako aj teploty, hlavne v lete. Čím menej budeme mať na arktíde ľadu tým väčie extrémy počasia budeme u nás zažívať." myslí si Daniel Lešinský, koordinátor kampane na Slovensku. Je preto veľmi potrebné zásadným spôsobomn redukovať emisie sadzí v SR, ktoré pochádzajú u nás predovšetkým z dopravy, lokálnych kúrenísk, priemyslu a energetiky.

Spaľovanie nafty je zodpovedné za približne 25 % emisií sadzí zo zdrojov mimo spaľovania biomasy. Sadze spôsobujú otepľovanie Arktídy vo všetkých oblastiach, kde sa usádzajú. Obr. 4 ukazuje že doprava je hlavným pôvodcom sadzí v oblastiach medzi 40. a 50. rovnobežkou, čo sú predovšetkým krajiny centrálnej Európy.

Zníženie emisií sadzí z dopravy by prinieslo nie len zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie klimatických dopadov, ale rovnako aj zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. Emisie sadzí sa podieľajú na chronických ochoreniach dýchacích orgánov, srdcových infarktoch a úmrtiach nenarodených detí. Preto sa sieť organizácií v rámci kampane „Klíma bez sadzí“ koncentruje na emisie sadzí z dopravy a konštrukčných mechanizmov. Viac informácií o kampani, jej výstupoch a cieľoch nájdete v anglickom jazyku na stránke kampane Soot Free for the Climate.

Viac základých informácií ako aj požiadavky oz CEPTA a ostatných mimovládnych organizácii v EÚ so zameraním na redukciu sadzí a pevných čiastočiek PM10 nájdete v priloženom letáku.

Posledná úprava Pondelok, 13 Máj 2013 16:02
 
Klíma bez sadzí - kľúčové dokumenty PDF Tlačiť E-mail

Rozsiahlejšiu štúdiu o problematike sadzí, nájdete v Aj prezentovanú na:

http://www.sootfreeclimate.org/fileadmin/user_upload/PDFs/Introduction_BC_and_Climate_3.0__Kompatibilitaetsmodus_.pdf

„Environmentálne, resp. Nízkoemisné zóny (LEZ)“ - Martin Lutz: The Low Emission Zone in Berlin - Results of a First Impact Assessment (Nov 2009): http://www.sootfreeclimate.org/fileadmin/user_upload/PDFs/Lutz_paper_lez_berlin_en.pdf

Kľúčové materiály budeme postupne na stránku pridávať a základné informácie prekladať do slovenského jazyka.

Posledná úprava Nedeľa, 03 Október 2010 11:56
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Najčítanejšie za mesiac

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie