Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Potravinová suverenita PDF Tlačiť E-mail

Temer jedna miliarda obyvateľov našej Zeme trpí hladom, dokonca je stále viac krajín, ktoré postihujú hladomory (napr. Somálsko r. 2011). Prečo je vo svete hlad? V súčasnej dobe to nie je preto, že by bol nedostatok potravín, ani kvôli prírodným katastrofám či škodlivým organizmom. Hlad vo svete je dnes spôsobený predovšetkým ako následok nerovnomerného rozloženia prístupu k zdrojom akými sú napr. pôda či voda, neo-klonizáciou úrodnej pôdy rozvojových krajín nadnárodnými korporáciami zo zahraničia s jediným cieľom maximálneho profitu, špekuláciami so zásobami potravín, ktoré nie sú chápane ako základná ľudská potreba ale ako obchodná komodita.

Potravinová suverenita je právo každej krajiny, komunity definovať si svoj poľnohospodársky a potravinový systém, tak aby reflektoval potreby jej obyvateľov a možnosti jej krajiny s ohľadom na životné prostredie, agro-ekosystém a zároveň nemal negatívny dopad na inú krajinu , či komunitu.

 

Publikáciu Potraviny a demokracia: Úvod do potravinovej suverenity vydala Poľská zelená sieť (Polish Green Network) ako súbor článkov od odborníkov rôznych aspektov potravinovej suverenity. Publikácia hľadá odpovede na stále aktuálnejšiu výzvu – ako nasýtiť svet v 21. Storočí. Zdôrazňuje potrebu participatívnej demokracie – aktívne zapojenie konzumentov ako aj producentov do rozhodovania o potravinách, a poukazuje ako môže byť naplnené právo potravinovej suverenity počnúc prístupom k pôde, udržateľného fungovania poľnohospodárstva až po lokálne ekonomiky. Články sú v anglickom jazyku a boli publikované v roku 2011.

Tieto dokumenty boli publikované s finančnou podporou Európskej únie ako aj Medzinárodného visehradského fondu. Za ich obsah je zodpovedná Poľská zelená sieť a jej partneri a v žiadnom prípade nemôže byť považovaný ako oficiálny postoj Európskej únie.

 Európske spoločenstvo  Vyšehrádsky fond
Posledná úprava Nedeľa, 28 August 2011 05:40
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe