Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Výskum
Optimalizácia odpadového hospodárstva v meste Zvolen PDF Tlačiť E-mail

Od 1. januára 2016 platí na Slovensku nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z, ktorý prináša do systému nakladania s odpadmi na Slovensku zásadné zmeny. Medzi tie pozitívne patrí motivácia samospráv k vyššiemu triedeniu a zhodnocovaniu odpadov. Program odpadového hospodárstva SR 2016 - 2020 hovorí o 60% triedení odpadov v roku 2020. Balíček opatrení, ktoré prijala Európska komisia v decembri 2015 pod názvom Circular Economy package plánuje znížiť mieru skládkovania v EÚ na max. 10% do roku 2030.

Vo Zvolene, ako aj vo väčšine miest a obcí v SR je miera triedenia pod 25%, naopak skládkovanie odpadu, v ktorom sú cenné materiály a energia bežne presahuje 70% hranicu. V skládkovaných, resp. spaľovaných materiáloch je pritom potrebné vidieť sekundárne negatívne dopady - nezamestnanosť v recyklačom priemysle, materiálovú a energetickú nesebestačnosť Slovenska, negatívne klimatické dopady, neudržateľné čerpanie neobnoviteľných zdrojov či už materiálov na výrobu, alebo palív na získavanie energie...    

Rozhodli sme sa preto v meste Zvolen podporiť rozvoj vzorového systému nakladania s komunálnymi odpadmi, ktorý pôjde dôsledne za prioritami odpadového hospodárstva - od prevencie vzniku odpadov cez maximálne triedenie až po zhodnocovanie odpadov, tak aby sme sa časom aj my priblížili tým samosprávam v Európskej únii, ktoré už dnes triedia viac ako 80% svojich odpadov. Vo Zvolene by sme radi dosiahli túto métu najneskôr v roku 2025, preto sme pre mesto Zvolen a s jeho podporou vypracovali Stratégiu nakladania s komunálnym odpadom do roku 2025, ktorá by mala viesť rozvoj OH v našom meste cestou dosiahnutia stanovených cieľov, k spĺňaniu legislatívnych podmienok v SR a k spokojnosti všetkých obyvateľov mesta Zvolen.

V prílohách prikladáme výstupy našej práce,

Posledná úprava Piatok, 28 Október 2016 12:37
 
Výskum vplyvu výluhu z vermikompostu na dekontamináciu pod a kompostovací proces (BIODEG I) PDF Tlačiť E-mail

Výskum vplyvu výluhu z vermikompostu na dekontamináciu pod a kompostovací proces (BIODEG I)

Projekt realizovaný v spolupráci s o.z. Kukkónia má za úlohu zistiť vplyv výluhu z vermikompostu na kompostovanie bioodpadu a odbúravanie ropných látok v kontaminovaných pôdach.

Obdobie realizácie projektu: 08/2006 - 03/2008

Úplný názov projektu: Vyhodnotenie pôsobenia probiotických efektov prírodných kultúrmikroorganizmov získaných z vermikompostu pri procese kompostovania adetoxikácie pôd (oficiálny akronym: BIODEG I)

Posledná úprava Štvrtok, 10 December 2009 10:54
 


Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC