Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Odpady a bioodpady Informácie o téme a kontakty
Informácie o téme a kontakty
Financovanie triedeného zberu na Slovensku - preteky ku dnu? PDF Tlačiť E-mail

Nakladanie-KO 2016 EU-MSSlovensko s dlhodobo vysokým podielom skládkovania komunálneho odpadu patrí medzi krajiny s najhorším odpadovým hospodárstvom v EÚ. V r. 2016 sa zrecyklovalo a skompostovalo len 23 % komunálneho odpadu (KO), zatiaľ čo na skládky bolo uložených až 66 % KO. Tento stav je alarmujúci aj kvôli tomu, že o necelé 2 roky, teda v r. 2020 má SR povinnosť dosiahnuť minimálnu mieru recyklácie KO 50 %. Už dnes tento cieľ dosahujú viaceré krajiny EÚ, ako napr. Nemecko, Rakúsko či Belgicko (obr. vedľa).

Jednou z príčin tohto stavu je nesprávne nastavená legislatíva, ktorej dôsledkom je nedostatok financií v systéme triedeného zberu a zhodnocovania odpadov. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015, Z. z., ktorý zásadne zmenil spôsob financovania triedeného zberu odpadov zavedením tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov a odbremenil tak rozpočty obcí, mal mieru recyklácie KO zásadne zvýšiť, no zatiaľ sa tak deje len čiastočne a pomaly (v r. 2014 bolo zrecyklovaných 12 % KO, v r. 2015 to bolo 16 % a v r. 2016 sa zrecyklovalo 23 % KO). Najhoršie je, že po viacerých novelách súčasného zákona o odpadoch je systém nastavený tak, že financií pre pokrytie triedeného zberu v obciach bude skôr ubúdať ako pribúdať. Treba zabudnúť na nákup nových zberných nádob, na rozvoj triedeného zberu, na zvyšovanie miery recyklácie KO, rozširovanie a rast triedenia odpadov.

Ak sa nič nezmení a financie OZV nebudú pokrývať všetky reálne náklady triedeného zberu (vrátane napr. zakúpenia nových farebných nádob), budú musieť obce triedenie odpadov dotovať, čo je v rozpore so zákonom o odpadoch, alebo pôjde triedenie do útlmu, čo je zase v rozpore so záväznými cieľmi SR voči EU a s celkovou koncepciou moderného odpadového (obehového) hospodárstva.
Keďže sa nezvýši účinnosť triedenia odpadov a obce budú triedenie dotovať, bude sa musieť zvýšiť aj poplatok za odpad, ktorý samospráva vyberá od občanov. Nárast bude značný aj v zmysle pripraveného zvyšovania skládkového poplatku.

Posledná úprava Utorok, 05 Jún 2018 18:26
 
Slovensko proti strategickému obehovému hospodárstvu? PDF Tlačiť E-mail

CicrularEconomy-EU PrtScr 170517 DetailSkladkaZKO PA260104 ZmEurópska únia smeruje k obehovému hospodárstvu tzv. Circular Economy vytvárajúcemu nové pracovné miesta, znižujúcemu závislosť krajín EÚ na dovoze surovín a zlepšujúcemu životné prostredie. Niektoré členské štáty, vrátane Slovenska, však blokujú predkladané ciele tejto politiky čím idú proti verejnému záujmu.

V marci 2017 schválil Európsky parlament ciele pre r. 2030, ktoré by mali posunúť EÚ smerom k obehovému hospodárstvu [1]:
•    70 % miera recyklácie komunálneho odpad (v SR v súčasnosti len 15 %[2]);
•    80 % miera recyklácie odpadu z obalov (v SR v súčasnosti 65 % [3]);
•    zníženie skládkovania odpadu na 5 % (v SR v súčasnosti 73 % [2]);
•    povinný triedený zber viacerých prúdov odpadu vrátane bioodpadu, odpadových olejov a textilu,   (v SR v súčasnosti funkčný len čiastočne, najhoršie pre bioodpad);
•    zvýšenie využívania ekonomických nástrojov ako sú poplatky za skládkovanie a spaľovanie odpadu, zálohové systémy (v SR sú v súčasnosti tieto nástroje nastavené nemotivačne).

Takéto ambiciózne ciele týkajúce sa revízie viacerých európskych smerníc (napr. smernica o odpadoch, smernica o obaloch) by nielen podstatne znížili množstvo odpadu,

Posledná úprava Utorok, 13 Jún 2017 15:45
 
Triedený zber na mestskom úrade vo Zvolene PDF Tlačiť E-mail

DSC 0063 ZVoTR-NadobyTZ miniUž aj mestský úrad vo Zvolene triedi odpad. Koncom roka 2016 tu bol v spolupráci s Mestom Zvolen spustený triedený zber komunálneho odpadu, ktorý produkujú zamestnanci. Na chodbách mestského úradu bolo rozmiestnených 8 stojísk na triedený zber, každé stojisko obsahuje farebne rozlíšené sa označené nádoby na všetky základné triedené zložky komunálneho odpadu – papier (modrá), plasty (žltá), sklo (zelená), nápojové kartóny a kovy (červená) a bioodpad (hnedá nádoba). O systém sa starajú panie upratovačky, ktoré vyprázdňujú nádoby do stojiska polopodzemných kontajnerov pri mestskom úrade podľa druhu odpadu a dohliadajú na kvalitu triedenia zamestnancami.
DSC 0052 ZVoTR-Skolenie MiniZamestnanci mestského úradu boli oboznámení so systémom a zaškolení čo patrí a čo nie do jednotlivých nádob.
Vo vestibule mestského úradu pribudla informačná nástenka, ktorá oboznamuje návštevníkov úradu s problematikou odpadov, ako predchádzať vzniku odpadu a ako nakladať s odpadmi v meste Zvolen - aké druhy odpadu kam patria.

Systém triedeného zberu spolu s informačnou nástenkou boli zavedené v rámci projektu „Zvolen triedi“ (ZVoTR) realizovanom o. z. CEPTA a podporenom Európskou úniou prostredníctvom grantového programu Únie Miest Slovenska „LADDER“. Partnerom projektu ZVoTR je Mesto Zvolen.

Projekt-loga Cepta - logo final s napisom - velmi male

 

 

 

 

 

Za obsah výstupov projektu ZVoTR zodpovedá výlučne občianske združenie Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA) a v žiadnom prípade nereprezentuje stanovisko Európskej únie alebo ALDA.

Posledná úprava Nedeľa, 08 Január 2017 19:59
 
Doprajme si menej odpadu PDF Tlačiť E-mail

Nakladanie-KO 2014 SRZKO 071112 DSC01955 vyrez zmKaždý občan Slovenska vyprodukoval v roku 2014 priemerne 321 kg odpadu a toto množstvo stále rastie. Z toho až 76 % končilo na skládkach, 12 % v spaľovniach a len 12 % sa recykluje a kompostuje.

Odpad je problém

SkladkaZKO PA260104 ZmNevytriedený odpad putuje väčšinou na skládku. Ak by všetci ľudia na zemi mali spotrebu ako my v Európe, už dnes by sme spotrebovali 2,6 planéty na suroviny a energiu. Skládkovanie odpadu spôsobuje problémy:

  • Plyn uvoľňujúci sa zo skládok (tzv. skládkový plyn) urýchľuje klimatické zmeny, zapácha a poškodzuje zdravie ľudí v okolí skládok.
  • Toxické výluhy zo skládok môžu znehodnotiť podzemné a povrchové vody.
  • Skládky zaberajú miesto v krajine, znamenajú stratu surovín, ktoré končia pochované ako odpad.

Odpad môže byť surovina

Ak vytriedime odpad podľa druhu, dá sa využiť na ďalšiu výrobu. Recyklácia odpadu šetrí nielen prírodné zdroje, ale aj energiu, vodu a znižuje produkciu skleníkových plynov (CO2). Napríklad:

Posledná úprava Nedeľa, 08 Január 2017 11:27
 
Pripomienky o.z. CEPTA k návrhu zákona o odpadoch PDF Tlačiť E-mail

11.04.2014 MŽP zverejnilo návrh zákona o odpadoch, ktorý je možné pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania do 06.05.2014.

O. z. CEPTA má k návrhu zákona o odpadoch pripomienky podrobne popísané v priloženom dokumente.

 
Pripomienky o.z. CEPTA k Programu predchádzania vzniku odpadu SR PDF Tlačiť E-mail

6.11.2013 MŽP zverejnilo Program predchádzania vzniku odpadu SR (PPVO), ktorý je možné pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania do 12.11.2013.

O. z. CEPTA má k PPVO pripomienky podrobne popísané v priloženom dokumente.

 
Analýza nakladania s komunálnym odpadom v SR, príklady z krajín EÚ a návrhy riešení PDF Tlačiť E-mail

Slovensko stojí na rozmedzí ďalšieho smerovania odpadového hospodárstva. V roku 2013 sa plánuje prijať nový zákon o odpadoch, od ktorého sa čakáva nastavenie ekonomického prostredia odpadového hospodárstva smerom k prevencii a zhodnocovaniu odpadov, aby SR mohla napĺňať ciele  ealturópskej legislatívy. 22.2.2012 vláda SR schválila nový Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015, ktorý definuje konkrétne ciele pre jednotlivé komodity a roky. Očakávaná je aj zmena vo fungovaní Recyklačného fondu jeho reformou, resp. nahradením iným transparentným a efektívnym mechanizmom podpory separovaného zberu a recyklácie v SR.

Situácia je predovšetkým pre obce neudržateľná, kedy náklady na separovaný zber sú v mnohých samosprávach 2-3 násobne vyššie ako uloženie komunálneho odpadu na skládky, účinnosť separácie je nízka, veľa zhodnotiteľných komodít končí na skládkach, veľa vyseparovaných komodít sa vyváža do zahraničia, náklady na komunálny odpad v obci v mnohých prípadoch nevykrýva výber miestneho poplatku za komunálny odpad, chýba podpora a systémové riešenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu ako aj likvidácie čiernych skládok v krajine.

Posledná úprava Utorok, 13 August 2013 09:44
 
Pripomienky o.z. CEPTA k novele zákona o odpadoch z 27.8.2012 PDF Tlačiť E-mail

27.8.2012 MŽP predložilo návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z.

Predložený návrh bohužiaľ nemá ambíciu riešiť pálčivé problémy odpadového hospodárstva SR, ale len narýchlo splniť povinnosť

zapracovať Rámcovú smernicu o odpade 2008/98/ES, aby sa SR vyhla sankciám zo strany EU.

K predloženému návrhu novely zákona máme nasledovné pripomienky:

1.         Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva

Hoci navrhované nové znenie § 3 zákona o odpadoch s názvom „Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva“ (bod 9. návrhu novely) je presnejšie ako súčasné, písmená a) až e) navrhujeme doplniť nasledovne:

„a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a),

c) recyklácia, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a) alebo b),

d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a), b) alebo c),

e) zneškodňovanie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a), b), c) alebo d).

Odôvodnenie:

Považujeme za dôležité v hierarchii odpadového hospodárstva zdôrazniť, že následný (horší) spôsob nakladania s odpadom sa použije len v prípade, ak nie je možné použiť spôsob vyššie v hierarchii. V navrhovanom texte toto chýba.

 

Pripomienka je zásadná.

Posledná úprava Streda, 20 Február 2013 13:30
 
Informácie o téme a kontakty PDF Tlačiť E-mail

Základným našim mottom je: „Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne“.

Naša činnosť sa sústreďuje na oblasti predchádzania vzniku odpadov, minimalizáciu, triedený zber, recykláciu a poukazujeme tiež na problémy spojené so spaľovaním a skládkovaním odpadov. Sme si vedomí, že existuje skupina odpadov, ktorých recyklácia je problematická alebo nemožná a jediný spôsob ich využitia je energetické zhodnotenie pomocou moderných technológií minimalizujúcich škodlivé vplyvy na životné prostredie.

Vykonávame osvetové akcie ako sú prednášky na školách, informačné stánky, podieľame sa na Dňoch Zeme pre materské a základné školy. Pripomienkujeme legislatívu a poukazujeme na jej nedostatky.

Ekonomická stimulácia triedenia odpadov

Separácia odpadu je v súčasnosti pre obce a mestá ekonomicky nezaujímavá a často až stratová. Dôsledkom toho je jej slabý rozvoj, a preto prevažná väčšina komunálneho odpadu končí na skládkach. Skládkovanie je pre väčšinu obcí najlacnejším riešením, čo však pokladáme za dlhodobo neudržateľné. Presadzujeme nastavenie systému odpadového hospodárstva (vrátane legislatívy) tak, aby sa obciam a mestám oplácalo triediť odpad. Zodpovednosť za tvorbu odpadu sa musí preniesť viac na jeho pôvodcov – najmä obalový priemysel. Systém musí byť spravodlivý, podľa princípu „Znečisťovateľ platí“. Systémy v mestách a obciach musia tiež odzrkadľovať správanie sa občana – tí, čo produkujú menej zmesového odpadu a dôsledne separujú platia menej.

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov (JNO), najmä PET fliaš a plechoviek, považujeme za dôležitý spôsob zníženia znečistenia krajiny nelegálne uloženým odpadom (odhodené smeti). Zároveň sa zálohovaním JNO získa čistá a kvalitná druhotná surovina s oveľa vyššou výťažnosťou ako pri klasických systémoch separovaného zberu.

Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že zálohovaním je možné vyzbierať 70 – 90 % nápojových obalov, pričom systémy separovaného zberu vyzbierajú priemerne 20 – 40 %.

V SR sa účinnosť zhodnocovania PET fliaš odhaduje na 40 %. Zvyšných 60 % končí na skládkach, v spaľovniach a v krajine ako nelegálne odhodený odpad.

Systémy zálohovania JNO najlepšie fungujú, keď nie sú nadiktované zo strany štátu, ale si ich navrhne, vytvorí a prevádzkuje obalový priemysel. Je k tomu potrebné stabilné a silné ministerstvo životného prostredia, ktoré priemyslu stanoví prísne limity materiálového zhodnotenia JNO. V prípade ich nesplnenia nasledujú sankcie, napr. pomerne vysoká daň za predané nápojové obaly v Nórsku (ak je miera recyklácie 25% a menej, daň je takmer 6 krát vyššia ako keď je miera recyklácie 95 %). Priemysel vie, že takéto limity sa dajú splniť len zálohovaním, a preto si systém vytvorí a prevádzkuje ho.

Náklady na zálohovanie JNO sa v cene nápojov nepremietnu buď vôbec, alebo len minimálne – do 1 %. Environmentálny efekt je však obrovský.

Zálohovanie je zavedené v mnohých krajinách sveta:

USA – celkovo má zálohovanie JNO zavedených 11 štátov - napr. California, Maine, Massachusetts, New York, Oregon a iné.

Kanada - celkovo má zálohovanie JNO zavedených 11 provincií - napr. Ontario, Québec, British Columbia, Alberta, Nova Scotia a iné.

V Európe zálohuje JNO 9 štátov: Švédsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko, Island, Nemecko, Estónsko, Chorvátsko a Holandsko.

Viac informácií o zálohovaní JNO môžete nájsť na:

www.bottlebill.org

www.container-recycling.org

Bioodpad

Bioodpad predstavuje najväčšiu zložku zmesového komunálneho odpadu – 40 až 60 %, a preto je dôležité sa s ním zaoberať. Ako súčasť odpadov na skládke bioodpad spôsobuje veľa problémov - od zaberania miesta na skládke, tvorbu výluhov, až po tvorbu skládkového plynu, čím skládkovanie prispieva k zvyšovaniu klimatických zmien.

Na druhej strane bioodpad predstavuje surovinu pre výrobu hodnotného materiálu – kompostu, ktorým môžeme zvýšiť obsah živín a uhlíka v pôde a zlepšiť mnoho iných vlastností pôdy pre rast rastlín.

Naše aktivity v oblasti bioodpadov smerujú k odkloneniu toku bioodpadu zo skládok a k zhodnoteniu bioodpadov:

  • v domácich, či komunitných kompostoviskách – na úrovni rodinných domov, obytných častí, malých obcí

  • v kompostárňach – na úrovni miest a aglomerácií

  • pomocou anaeróbnej digescie – na úrovni miest a aglomerácií

Viac informácií môžete nájsť na: www.bioodpady.sk

Kontakt

Ing. Miloš Veverka, PhD. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Posledná úprava Štvrtok, 24 Marec 2011 09:14
 


Najčítanejšie za mesiac

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC