Informácie o téme a kontakty Tlačiť

Základným našim mottom je: „Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne“.

Naša činnosť sa sústreďuje na oblasti predchádzania vzniku odpadov, minimalizáciu, triedený zber, recykláciu a poukazujeme tiež na problémy spojené so spaľovaním a skládkovaním odpadov. Sme si vedomí, že existuje skupina odpadov, ktorých recyklácia je problematická alebo nemožná a jediný spôsob ich využitia je energetické zhodnotenie pomocou moderných technológií minimalizujúcich škodlivé vplyvy na životné prostredie.

Vykonávame osvetové akcie ako sú prednášky na školách, informačné stánky, podieľame sa na Dňoch Zeme pre materské a základné školy. Pripomienkujeme legislatívu a poukazujeme na jej nedostatky.

Ekonomická stimulácia triedenia odpadov

Separácia odpadu je v súčasnosti pre obce a mestá ekonomicky nezaujímavá a často až stratová. Dôsledkom toho je jej slabý rozvoj, a preto prevažná väčšina komunálneho odpadu končí na skládkach. Skládkovanie je pre väčšinu obcí najlacnejším riešením, čo však pokladáme za dlhodobo neudržateľné. Presadzujeme nastavenie systému odpadového hospodárstva (vrátane legislatívy) tak, aby sa obciam a mestám oplácalo triediť odpad. Zodpovednosť za tvorbu odpadu sa musí preniesť viac na jeho pôvodcov – najmä obalový priemysel. Systém musí byť spravodlivý, podľa princípu „Znečisťovateľ platí“. Systémy v mestách a obciach musia tiež odzrkadľovať správanie sa občana – tí, čo produkujú menej zmesového odpadu a dôsledne separujú platia menej.

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov (JNO), najmä PET fliaš a plechoviek, považujeme za dôležitý spôsob zníženia znečistenia krajiny nelegálne uloženým odpadom (odhodené smeti). Zároveň sa zálohovaním JNO získa čistá a kvalitná druhotná surovina s oveľa vyššou výťažnosťou ako pri klasických systémoch separovaného zberu.

Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že zálohovaním je možné vyzbierať 70 – 90 % nápojových obalov, pričom systémy separovaného zberu vyzbierajú priemerne 20 – 40 %.

V SR sa účinnosť zhodnocovania PET fliaš odhaduje na 40 %. Zvyšných 60 % končí na skládkach, v spaľovniach a v krajine ako nelegálne odhodený odpad.

Systémy zálohovania JNO najlepšie fungujú, keď nie sú nadiktované zo strany štátu, ale si ich navrhne, vytvorí a prevádzkuje obalový priemysel. Je k tomu potrebné stabilné a silné ministerstvo životného prostredia, ktoré priemyslu stanoví prísne limity materiálového zhodnotenia JNO. V prípade ich nesplnenia nasledujú sankcie, napr. pomerne vysoká daň za predané nápojové obaly v Nórsku (ak je miera recyklácie 25% a menej, daň je takmer 6 krát vyššia ako keď je miera recyklácie 95 %). Priemysel vie, že takéto limity sa dajú splniť len zálohovaním, a preto si systém vytvorí a prevádzkuje ho.

Náklady na zálohovanie JNO sa v cene nápojov nepremietnu buď vôbec, alebo len minimálne – do 1 %. Environmentálny efekt je však obrovský.

Zálohovanie je zavedené v mnohých krajinách sveta:

USA – celkovo má zálohovanie JNO zavedených 11 štátov - napr. California, Maine, Massachusetts, New York, Oregon a iné.

Kanada - celkovo má zálohovanie JNO zavedených 11 provincií - napr. Ontario, Québec, British Columbia, Alberta, Nova Scotia a iné.

V Európe zálohuje JNO 9 štátov: Švédsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko, Island, Nemecko, Estónsko, Chorvátsko a Holandsko.

Viac informácií o zálohovaní JNO môžete nájsť na:

www.bottlebill.org

www.container-recycling.org

Bioodpad

Bioodpad predstavuje najväčšiu zložku zmesového komunálneho odpadu – 40 až 60 %, a preto je dôležité sa s ním zaoberať. Ako súčasť odpadov na skládke bioodpad spôsobuje veľa problémov - od zaberania miesta na skládke, tvorbu výluhov, až po tvorbu skládkového plynu, čím skládkovanie prispieva k zvyšovaniu klimatických zmien.

Na druhej strane bioodpad predstavuje surovinu pre výrobu hodnotného materiálu – kompostu, ktorým môžeme zvýšiť obsah živín a uhlíka v pôde a zlepšiť mnoho iných vlastností pôdy pre rast rastlín.

Naše aktivity v oblasti bioodpadov smerujú k odkloneniu toku bioodpadu zo skládok a k zhodnoteniu bioodpadov:

  • v domácich, či komunitných kompostoviskách – na úrovni rodinných domov, obytných častí, malých obcí

  • v kompostárňach – na úrovni miest a aglomerácií

  • pomocou anaeróbnej digescie – na úrovni miest a aglomerácií

Viac informácií môžete nájsť na: www.bioodpady.sk

Kontakt

Ing. Miloš Veverka, PhD. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Posledná úprava Štvrtok, 24 Marec 2011 09:14