Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Projekty PreOvzdušieSK
PreOvzdušieSK
Projekt PreOvzdušieSK PDF Tlačiť E-mail
Napísal Miloš Veverka   

Občianske združenie CEPTA realizuje projekt PreOvzdušieSK zameraný na zlepšenie politiky ochrany ovzdušia v SR, ktorý je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu Európskej únie prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Informácie o projekte PreOvzdušieSK:logo-OP-EVS-farba-svk

 • názov projektu: PreOvzdušieSK
 • kód projektu: 314011M074
 • názov prijímateľa: Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, o. z. (CEPTA)
 • sídlo prijímateľa: Záhonok 19, 960 01 Zvolen
 • miesto realizácie projektu: celé územie SR
 • obdobie realizácie projektu: 07/2018 – 06/2020logo-EU-ESF-farba-svk
 • operačný program: Efektívna verejná správa
 • kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1
 • celkové oprávnené výdavky projektu: 183 055,30 €
 • z toho výška poskytnutého NFP (95 %): 173 902,53 €
 • z toho spolufinancovanie o. z. CEPTA (5 %): 9 152,77 €

(NFP – nenávratný finančný príspevok)

Stručný popis projektu:

Projekt PreOvzdušieSK je zameraný na riešenie dlhodobo problematickej oblasti ochrany životného prostredia na Slovensku – kvality ovzdušia. Kvôli neplneniu limitov vybraných znečisťujúcich látok je SR v procese infringementu (Smernica 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia) s Európskou komisiou od roku 2010,pričom dodnes nedošlo k zásadnému zlepšeniu situácie. Takýto stav nie je dobrý ani pre krajinu a jej členstvo v EÚ (možné postihy, pokuty), a predovšetkým, ani pre samotných obyvateľov. Zlá kvalita ovzdušia má negatívne dopady tak na zdravie človeka – dýchacie cesty, kardiovaskulárne ochorenia a pod., v SR to znamená vyše 5 700 predčasných úmrtí a 65 400 stratených rokov života ročne (EEA 2015). Týka sa to všetkých krajov SR. Znečistené ovzdušie ovplyvňuje aj iné sektory národného hospodárstva – predovšetkým poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Projekt PreOvzdušieSK koncentruje kapacity odborníkov predovšetkým na:

 • analýzu príčin doterajšej stagnácie politiky zlepšovania kvality ovzdušia na Slovensku;
 • čiastkové analýzy legislatívy, zdravotných dopadov, monitoringu, implementácie EŠIF a pod. v spojitosti so zlepšovaním kvality ovzdušia SR s dôrazom na urbanizované prostredie;
 • návrh min. 10 účinných opatrení vrátane legislatívnych a ekonomických, prenos dobrých skúseností zo zahraničia;
 • zlepšenie dialógu zainteresovaných subjektov, predovšetkým centrálnej štátnej správy a samosprávy.

CEPTA má dlhoročné skúsenosti v spolupráci s viacerými inštitúciami tak na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni. Výstupy projektu budú s kompetentnými orgánmi komunikované počas tvorby a implementácie novej národnej stratégie ochrany ovzdušia (2018+), ktorú má MŽP SR v pláne prijať, a ktorú od SR žiada aj európska legislatíva.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Výstupy projektu:

Čiastkové analýzy:

Posledná úprava Štvrtok, 23 Apríl 2020 21:07
 
Čo so špinavým vzduchom v Prešovskom kraji PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniel Lešinský   

06.03.2020 zorganizovalo o. z. CEPTA v spoluprácii s Úradom Prešovského samosprávneho kraja seminár s diskusiou „Čo so špinavým vzduchom v Prešovskom kraji“, ktorý sa konal v budove Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2 v Prešove.

Seminára sa zúčastnili zástupcovia okresných úradov Prešovského kraja, pracovníci samospráv (mestá Prešov, Poprad,...) a aj zástupca Košického samosprávneho kraja.

Na seminári najprv D. Lešinský z o. z. CEPTA o.i. prezentoval dôležitosť problematiky znečisteného ovzdušia, jeho vplyv na ľudské zdravie, situáciu v krajských mestách SR ako aj porovnanie spaľovania tuhých palív v rôznych spaľovacích zariadeniach. Následne dánsky expert K. P. Kristensen ukázal výsledky meraní kvality ovzdušia, ktoré sme namerali ráno pred seminárom na rušnej križovatke pred budovou úradu POSK. Vo svojej prezentácii tiež poukázal na to, že nie len doprava, ale práve lokálne kúreniská a vykurovanie drevom, prípadne uhlím, zásadne zhoršujú kvalitu ovzdušia v mestách aj na vidieku. Príkladom takejto problematickej obce, mestskej časti môže byť Šidlovec (dnes už mestská štvrť Prešova s MHD) s hustou zástavbou rodinných domov v zle prevetranej kotline s intenzívnym spaľovaním tuhých palív. Dánsky vedec navrhol opatrenia, ktoré znižujú znečisťovanie ovzdušia spôsobené kúrením a dopravou. Po diskusii k prvým dvom prednáškam zástupca ministerstva ŽP SR Mgr. I.Vilkovský prezentoval prítomným stav znečistenia ovzdušia v SR a oboznámil ich s plánovanou „kotlíkovou dotáciou“, ktorá podporí výmenu starých kotlov na pevné palivo za nízkoemisné kotle na zemný plyn, ako opatrenie na zlepšenie kvality ovzdušia v SR. Na záver Ing. M.Kačurová predstavila rozbiehajúci sa integrovaný LIFE projekt – Zlepšenie kvality ovzdušia (akronym „Populair“), ktorý by mal pomôcť regiónom pri manažovaní kvality ovzdušia predovšetkým kapacitne. Na záver nasledovala diskusia, v ktorej prítomní diskutovali s prednášajúcimi expertami.

Seminár bol uskutočnený v rámci projektu PreOvzdušieSK, ktorý je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu Európskej únie prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Chceli by sme sa poďakovať Úradu Prešovského samosprávneho kraja, obzvlášť p. Ing. Kačurovej, ktorá nám zásadným spôsobom pomohla s organizáciou seminára.

Posledná úprava Utorok, 17 Marec 2020 12:01
 
Čo so špinavým vzduchom v Bratislavskom kraji PDF Tlačiť E-mail
Napísal Miloš Veverka   

alt09.03.2020 zorganizovalo o. z. CEPTA v spoluprácii s Úradom Bratislavského samosprávneho kraja seminár s diskusiou „Čo so špinavým vzduchom v Bratislavskom kraji“, ktorý sa konal v budove Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.

Seminára sa zúčastnili pracovníci samospráv, mimovládnych organizácií, Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstva životného prostredia SR.

V úvode prezentoval D. Lešinský z o. z. CEPTA dôležitosť problematiky znečisteného ovzdušia, jeho vplyv na ľudské zdravie, situáciu v krajských mestách SR ako aj porovnanie spaľovania tuhých palív v rôznych spaľovacích zariadeniach. Ukázal účastníkom aktuálnu imisnú situáciu pre PM2,5 zo dňa 09.03. 2020 s najvyšším píkom o 4:00 hod. ráno, čím vyvrátil ich pôvod z dopravy. Následne dánsky expert K. P. Kristensen ukázal výsledky meraní kvality ovzdušia, ktoré sme namerali po Slovensku aj v Bratislave. Vo svojej prezentácii tiež poukázal na to, že nie len doprava, ale aj lokálne kúreniská a vykurovanie drevom, prípadne uhlím, zásadne zhoršujú kvalitu ovzdušia v mestách aj na vidieku. Najčistejšie ovzdušie odborníci namerali nad Štrbským plesom a najhoršie na križovatke Trnavská/Bajkalská v Bratislave. Dánsky vedec navrhol opatrenia, ktoré znižujú znečisťovanie ovzdušia spôsobené kúrením a dopravou. Po diskusii k prvým dvom prednáškam zástupca ministerstva ŽP SR Mgr. I.Vilkovský prezentoval prítomným stav znečistenia ovzdušia v SR a oboznámil ich s plánovanou „kotlíkovou dotáciou“, ktorá podporí výmenu starých kotlov na pevné palivo za nízkoemisné kotle na zemný plyn, ako opatrenie na zlepšenie kvality ovzdušia v SR. Následne Ing. G. Adamek predstavil rozbiehajúci sa integrovaný LIFE projekt – Zlepšenie kvality ovzdušia (akronym „Populair“), ktorý by mal pomôcť regiónom pri manažovaní kvality ovzdušia aj kapacitne. Na záver nasledovala diskusia, v ktorej prítomní diskutovali s prednášajúcimi expertami.

Seminár bol uskutočnený v rámci projektu PreOvzdušieSK, ktorý je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu Európskej únie prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Chceli by sme sa poďakovať Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, obzvlášť p. vicežupanke Ing. arch. Mgr. Art E. Pätoprstej, ktorá nám zásadným spôsobom pomohla s organizáciou seminára.

Posledná úprava Utorok, 17 Marec 2020 19:40
 


Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe