Projekt AGROWATER Tlačiť
Napísal Miloš Veverka   
L1 P1
S2

Projekt AGROWATER

Projekt AGROWATER je cezhraničný vedecko – výskumný projekt, ktorý skúma aktuálny stav znečistenia vôd Dunaja pesticídmi a podiel poľnohospodárstva na tomto znečistení. Taktiež zisťuje vplyv rôznych metód poľnohospodárstva (konvenčné, integrované, ekologické) na vybrané pôdne vlastnosti (ekotoxicita, mikrobiálna aktivita).

Na základe týchto zistení budú vytvorené metodické postupy pre poľnohospodárov na elimináciu znečistenia prostredia pesticídmi. Budú organizované workshopy a školenia pre farmárov a so zisteniami a výsledkami projektu bude pomocou médií oboznamovaná aj široká verejnosť.

 

 

Názov projektu: Poľnohospodárstvo bez znečistených vôd / Ne szennyezze a mezőgazdaság a vizeinket! / Agriculture shouldn’t pollute our waters!
Akronym projektu: AGROWATER
Kód projektu: HUSK/0901/2.1.2/0076
Doba realizácie: 1.1.2011 – 31.12.2011
   
Partneri projektu:  
Ciele projektu:  

- analýza aktuálnej kvality vôd Dunaja a okolia z pohľadu rezíduí pesticídov

- prezentácia alternatívnych prístupov v poľnohospodárstve

- tvorba publikácií a šírenie výsledkov projektu medzi cieľové skupiny

Aktivity:  
  • posúdenie súčasného stavu znečistenia vôd Dunaja

  • príprava štúdie na základe zistení

  • príprava brožúry pre farmárov (na Slovenskej a aj Maďarskej strane)

  • príprava brožúry pre kontrolné orgány a politikov

  • workshopy a semináre pre farmárov

  • informovanie verejnosti o zisteniach a výsledkoch projektu – tlačové správy a iné príspevky do médií

Očakávané výstupy:  

- výsledky analýzy rezíduí pesticídov v odobraných vzorkách vôd z Dunaja a okolia

- mediálne výstupy o výsledkoch projektu

- informačné podujatia (semináre) zamerané na alternatívne prístupy v poľnohospodárstve

- publikácie zamerané na ochranu vôd v poľnohospodárstve 

Správy z odberu vzoriek:  

Sampling of Danube Water 04.02.2011 - Running Report

Sampling of Danube Water 18.-19.05.2011 - Running Report

   
 
Tlačové správy:  

Karcinogénne pesticídy vo vodách Dunaja, 22.3.2011

Toxické pesticídy v Dunaji, 9.12.2011

Ochrana vôd v poľnohospodárstve - právna poradňa:  
SMERNICA 2000/60/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva

Kódex právnej poľnohospodárskej praxe - Ochrana vodných zdrojov - Ministerstvo pôdohospodárstva - september 2001

ZÁKON č. 364 z 13. mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 23. júna 2004, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach + príloha

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 269 z 25. mája 2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418 zo 14. októbra 2010 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 496 z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

   
Pozvánka na GAZDAFORUM, piatok 9.12.2011: Stiahnuť  
   

Projekt je podporený Programom cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013

Posledná úprava Piatok, 16 Máj 2014 10:40