Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
PaedDr. Miroslav Gálik PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   

Občiansky dotazník „ZVOLEN – vec verejná“ pre budúceho primátora.

PaedDr. Miroslav Gálik; Strana zelených, predseda SZ vo Zvolene;   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

OTÁZKY - za prvou časťou prosíme odpovedať ÁNO/NIE/NEVIEM. Za druhou časťou otázky ba mala nasledovať vaša slovná odpoveď s max. 500 znakmi:

 1. Budete presadzovať zavedenie systému množstvového zberu komunálnych odpadov pre občanov

mesta Zvolen a zároveň kalkuláciu poplatku za odpad na základe vyprodukovaného množstva odpadu? Aké iné priority budete presadzovať v odpadovom hospodárstve mesta ZV?

ÁNO

Na svete nie je jednotný názor, ako by to bolo najlepšie, ale odpad je celosvetovým problémom a preto sa mu nevyhneme ani my a treba zvoliť nielen systém jeho likvidácie (skládkovanie, splyňovanie...), ale aj spôsob zberu (kontajnerovo-intervalový systém, vrecový, vážiaci, žetónový..) a určite je spravodlivejšie, ak by ľudia platili len za likvidáciu takého množstva KO, koľko sami vyprodukujú a vhodná je aj motivácie k separovaniu /vôbec zaň neplatiť, alebo len symbolickú sumu/.

 

 1. Budete presadzovať zavedenie environmentálnych zón, teda zón so zníženou hlučnosťou a emisiami

v ovzduší, v obytných častiach mesta Zvolen? Ktoré časti mesta Zvolen sú podľa Vášho názoru/považujete za najviac postihnuté a prečo?

ÁNO

Ľudia potrebujú parky a zóny pre šport i relax a preto treba revitalizáciu zelene (odhlučnenie, zníženie prašnosti..), prehodnotiť UPN :striedanie priemyselné zóny so zónami pre relax , obytné zóny s parkami a verejnými športoviskami, bezmotorová doprava... Zlá situácia je na Sekieri ( DDD Bučina, doprava ...), ale najhoršie je na tom Západ (prehustená zástavba, málo zelene, nedostatok parkovísk, hlučná doprava, ...), treba dobudovať park Lanice, ale investovať aj do Borovej , Môťovskej priehrady...

 

 1. Zavediete pravidlo transparentnosti – akákoľvek zmluva mesta je platná až vtedy, keď je verejne

prístupná na stránke mesta Zvolen? Aké ďalšie protikorupčné opatrenia a opatrenia na zvýšenie transparentnosti zavediete?

ÁNO

Počas realizácie povoliť len drobné zmeny zmluvných podmienok aj to len po prerokovaní v MsZ.

 

 1. Budete presadzovať rovné rozdeľovanie financií z dotácií (XY €/osobohodina) na projekty a aktivity

pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže v meste Zvolen? Aké iné opatrenia zavediete pre podporu mládeže?

ÁNO,

ale treba určite dbať aj na spoločenskú dohodu (posúdenie odborných komisií pri MsZ, vyjadrenia OZ...) .

 

 1. Vytvoríte podmienky pre účasť zástupcov verejnosti pri tvorbe a realizácii všetkých verejných

obstarávaní mesta Zvolen? Aké ďalšie opatrenia a kedy zavediete na odstránenie korupcie a klientelizmu?

ÁNO

Zástupcovia občanov (OI,OZ,..) majú mať možnosť zúčastňovať sa zasadnutí komisií pri MsZ a VMČ a spolupodieľať sa s poslancami a členmi odborných komisií pri určovaní zadávacích podmienok pre verejné obstarávanie.

 1. Budete presadzovať opatrenia na zvýšenie lokálnej sebestačnosti mesta Zvolen (energia, voda,

potraviny, lokálna ekonomika...)? Ak áno, ktoré a prečo?

ÁNO

Zvolen zabezpečuje zamestnanosť aj pre okolité obce a jeho okolie je typicky vidiecke (družstvá, farmy...). Je predurčený pre investorov a  v oblasti turizmu, služieb, ale aj energetiky z obnoviteľných zdrojov, ale tradície má aj v oblasti potravinárskeho priemyslu ,spracovanie dreva a kovov, ale v poslednej dobe je stredobodom záujmu aj v oblasti spracovania druhotných surovín ( komunálneho odpadu , plastov a kovov).

 

 1. Budete presadzovať zrovnoprávnenie nemotorovej a motorovej dopravy v meste Zvolen? Ak áno,

akými konkrétnymi nástrojmi, z akých zdrojov a v spolupráci s akými subjektmi?

ÁNO

Jednou z mojich priorít je možnosť dostať sa na pešo alebo na bicykli do každej MČ a preto som bol (predseda KŽP) jedným z iniciátorov vypracovania územnoplánovacej dokumentácie pre prepojenie jednotlivých častí mesta (Zl.Potok, Podborová, Sekier, Západ)cyklotrasami s  vyústením pri ESC a napojením na tzv.“ Rodinnú cestičku“ ZV-BB a teraz treba získať finančné zdroje na realizáciu napr. z Eurofondov.

 

 1. Potrebuje mesto Zvolen podľa Vášho názoru nový územný plán? Prosím zdôvodnite odpoveď.

ÁNO

Platný ÚPN bol prijatý MsZ uznesením č. 144/2004 a keďže pojímanie územia obyvateľmi aj investormi sa postupne mení a pridávaním doplnkov sa stáva neprehľadným je vhodné zapracovať zmeny a doplnky aspoň raz za 10 rokov, malo by sa to stihnúť do konca r. 2014.

 

 1. Uprednostníte ochranu zelených plôch intravilánu mesta Zvolen pred novou zástavbou a budovaním

parkovacích miest? Ako budete riešiť problémy s parkovaním na sídliskách a v centre mesta Zvolen?

ÁNO

Už teraz je snaha namiesto výstavby na Laniciach a vytvoriť v tomto území park, na Barinách zachovať časť zelene a okrem bytovej výstavby naprojektovať aj dostatok parkovacích miest ale aj ihriská, zeleň a zóny relaxu.

 

 1. Budete presadzovať možnosť financovania personálnych výdavkov z dotačných prostriedkov mesta

Zvolen pri jasne definovaných a kontrolovateľných kritériách? Ako plánujete prerozdeľovať dotačné prostriedky mesta Zvolen?

ÁNO,

pokiaľ bude súlad s  kritériami na použitie dotačných prostriedkov a budú rozdelené podľa návrhu odborných komisií a odsúhlasené MsZ .

 

Definujte max. 10 priorít s podielom alokovaných financií mesta Zvolen v %, ktoré budete presadzovať počas najbližších 4 rokov, ak by ste boli zvolená/ý na post primátorky/primátora. (max. 500 znakov)

1. Rekonštrukcia a budovanie ciest ,chodníkov, cyklotrás, parkov, kanalizácie, VO ,mostov.

2. Podpora školstva a voľnočasových aktivít , kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych služieb.

3. Starostlivosť o mladé rodiny, dôchodcov a marginalizované skupiny.

4. Podpora občianskych aktivít a komunitných centier.

5. Bezpečnosti zvyšovaním počtu hliadok MsP, využívanie cyklohliadok a občianskych hliadok, kamerového systému.

6. Modernizácia odpadového hospodárstva.

7. Rozvoj turizmu.

8. Zvyšovanie zamestnanosti.

9. ...

 

+ 5 jednoduchých otázok, odpovedať poprosíme: ÁNO / NIE / NEVIEM

 

 1. Používate aj bicykel na dopravu v meste Zvolen? ÁNO

 2. Podporíte vybudovanie Materského centra v centre Zvolena? ÁNO

 3. Zavediete, budete podporovať zavedenie komplexného protikorupčného programu vo Zvolene

najneskôr do roku 2012? (http://transparency.sk/ponuka-protikorupcnej-strategie-tis-pre-mesta/) ÁNO

 1. Podporíte vybudovanie Komunitného centra vo Zvolene pre seniorov a mládež Zvolena? ÁNO

 2. Zrieknete sa využívania automobilu minimálne počas „Dňa bez áut“ (vždy dňa 22. septembra)? ÁNO

Dokumenty:
Stiahnuť dokument (1.Galik_otazky_pre_primatora_ZV2010.pdf)Celá odpoveď160 Kb
Posledná úprava Piatok, 19 November 2010 12:42
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe