Ing. Juraj PILÁT Tlačiť
Napísal Administrátor   

Občiansky dotazník „ZVOLEN – vec verejná“ pre budúceho primátora.

Ing. Juraj PILÁT, nezávislý kandidát,   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,

 

OTÁZKY - za prvou časťou prosíme odpovedať ÁNO/NIE/NEVIEM. Za druhou časťou otázky ba mala nasledovať vaša slovná odpoveď s max. 500 znakmi:

1. Budete presadzovať zavedenie systému množstvového zberu komunálnych odpadov pre občanov mesta Zvolen a zároveň kalkuláciu poplatku za odpad na základe vyprodukovaného množstva odpadu? Aké iné priority budete presadzovať v odpadovom hospodárstve mesta ZV?

ÁNO

Určite áno, aspoň v takejto forme v akej je to v súčasnosti v meste. Potrebné je samozrejme viacej kontajnerov. Množstevný zber pre jednotlivcov(občanov) je jedna z najťažších otázok doby, pretože je potrebný zaviesť do celej tejto problematiky systém počnúc poplatkami, zberom ,vývozom, triedením a likvidáciou končiac.

 

2. Budete presadzovať zavedenie environmentálnych zón, teda zón so zníženou hlučnosťou a emisiami v ovzduší, v obytných častiach mesta Zvolen? Ktoré časti mesta Zvolen sú podľa Vášho názoru/považujete za najviac postihnuté a prečo?

ÁNO

Najviac postihnuté časti sú : Sekier – Záhonok – hlavné zdroje znečistenia sú : Bučina DDD , Tepláreň, hlavne doprava z cesty I/50 – Lučenecká cesta. Sídlisko Západ-Tepličy – rýchl.kom. ZV-BB. Zlatý Potok- novo postavená fabrika na likvidáciu a spracovanie plastového odpadu na Bakovej Jame.Všetky časti mesta s kumuláciou obyvateľstva, t.z. „sídliská“ je potrebné budovať ako enviromentálne zóny so zameraním sa na zvýšenie podielu zelene, vymedzenie častí, kde je zákaz vjazdu automobilom, vytváranie športovísk a priestorov pre šport a rekreáciu nielen formou vybudovaných ihrísk, ale aj formou prírodných prekážok a využívaním prírodných priestorov a prírodných prvkov. Vytvorenie mestského parku Lanice.

 

3. Zavediete pravidlo transparentnosti – akákoľvek zmluva mesta je platná až vtedy, keď je verejne prístupná na stránke mesta Zvolen? Aké ďalšie protikorupčné opatrenia a opatrenia na zvýšenie transparentnosti zavediete?

ÁNO

Jednoznačne budem presadzovať zavedenie zverejňovania zmlúv, elektronické obstarávanie.Spracujem Komplexný protikorupčný program mesta.

 

4. Budete presadzovať rovné rozdeľovanie financií z dotácií (XY €/osobohodina) na projekty a aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže v meste Zvolen? Aké iné opatrenia zavediete pre podporu mládeže?

ÁNO

Aj keď je potrebné zdôrazniť, že sa to veľmi nedá vzhľadom na finančné možnosti mesta, určite budem presadzovať zvýšenie dostupnosti športovísk, ako i ich počet na území nášho mesta. Vrátim sa k projektu Otvorená škola.

 

5. Vytvoríte podmienky pre účasť zástupcov verejnosti pri tvorbe a realizácii všetkých verejných obstarávaní mesta Zvolen? Aké ďalšie opatrenia a kedy zavediete na odstránenie korupcie a klientelizmu?

ÁNO

Predpokladám, že k väčším obstarávaniam sa vyjadrujú i odborné komisie a útvary mesta. Hlavne v komisiách by malo sedieť viacej občanov – odborníkov a nie stranícky poslušných poslancov, čím sa ich rozhodovanie v oblasti korupcie a klientelizmu odstráni. Elektronické obstarávanie je nevyhnutné.

 

6. Budete presadzovať opatrenia na zvýšenie lokálnej sebestačnosti mesta Zvolen (energia, voda, potraviny, lokálna ekonomika...)? Ak áno, ktoré a prečo?

ÁNO

Zvolen má čiastočne predpoklady, aby bol sebestačný v oblasti energií či potravín. Tie bude pre obyvateľov potrebné zabezpečovať ale aj z vonkajších zdrojov. V oblasti vody, tepla a elektriky je to možné z domácich zdrojov. Výrobu tepla zabezpečuje tepláreň, je potrebné, aby sa dostala do správy Mesta.

 

7. Budete presadzovať zrovnoprávnenie nemotorovej a motorovej dopravy v meste Zvolen? Ak áno, akými konkrétnymi nástrojmi, z akých zdrojov a v spolupráci s akými subjektmi?

ÁNO

Budovanie cyklistických trás vo Zvolene.

 

8. Potrebuje mesto Zvolen podľa Vášho názoru nový územný plán? Prosím zdôvodnite odpoveď.

NIE

Nový územný plán v zásade nie je potrebný. Koncepcia navrhnutá v územnom pláne je dobrá, vychádza z historického vývoja a technických podmienok mesta. ÚP bol schválený v r. 2004, od toho času bolo schválených 5 zmien a doplnkov, pričom ZaD č.5 majú charakter čiastočnej aktualizácie. VZN o záväzných častiach bolo prepracované zásadne z hľadiska formy, ale nie obsahu. Je potrebné ÚP zdigitalizovať, preskúmať a aktualizovať v celom rozsahu a obsahu riešeného územia. Je potrebné doriešiť, ujednotiť a stabilizovať najmä riešenie dopravy – ako vonkajšej, tak hlavne vnútromestskej, stanoviť etapizáciu ( od čoho sa môže odvíjať organizácia dopravy) a hlavne riešiť statickú dopravu. Nakoľko veľká väčšina pozemkov vhodných pre parkoviská a parkovacie domy je vlastníctvom súkromných osôb, je potrebné zintenzívniť spoluprácu s nimi a „vymyslieť“ model PPP projektov v komunálnej sfére. Je potrebné vymedziť plošne menšie zóny a vypracovať územné plány zón. V neposlednom rade je potrebné dôsledné posudzovanie jednotlivých zámerov.

 

9. Uprednostníte ochranu zelených plôch intravilánu mesta Zvolen pred novou zástavbou a budovaním parkovacích miest? Ako budete riešiť problémy s parkovaním na sídliskách a v centre mesta Zvolen?

ÁNO

Dá sa len čiastočne, nakoľko sa občania dovolávajú zvýšenia parkovacích miest ako v CMZ, tak i na jednotlivých sídliskách, v okolí verejných budov a obzvlášť v blízkosti Námestia SNP. Zeleň však považujem za dôležitú z hľadiska tvorby a obrany životného prostredia. Myslím si, že Námestie SNP je mŕtve bez zelene.

 

10. Budete presadzovať možnosť financovania personálnych výdavkov z dotačných prostriedkov mesta Zvolen pri jasne definovaných a kontrolovateľných kritériách? Ako plánujete prerozdeľovať dotačné prostriedky mesta Zvolen?

NEVIEM

Otázke nerozumiem, pretože je nejednoznačná. Neviem o aké má ísť personálne výdavky(mzdové náklady?...) a komu majú byť určené. Pod dotáciami sa rozumie, čo mesto dostáva alebo mesto prispieva na činnosť iných subjektov?


 

Definujte max. 10 priorít s podielom alokovaných financií mesta Zvolen v %, ktoré budete presadzovať počas najbližších 4 rokov, ak by ste boli zvolená/ý na post primátorky/primátora. (max. 500 znakov)

1. Doprava (cesty, chodníky, parkovanie) 23%

2. Čistota a poriadok 16 %

3. Bezpečnostná situácia 12 %

4. Byty 9 %

5. Územie pre prísun investorov 9 %

6. Zeleň a enviromentalistika 9 %

7. Zdravotníctvo 7 %

8. História a pamätné miesta 6 %

9. Šport 5 %

10. Sociálne odkázaní a neprispôsobiví občania 4 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

spolu: 100 %

 

 

+ 5 jednoduchých otázok, odpovedať poprosíme: ÁNO / NIE / NEVIEM

 

 

  1. Používate aj bicykel na dopravu v meste Zvolen? ÁNO

  2. Podporíte vybudovanie Materského centra v centre Zvolena? ÁNO

  3. Zavediete, budete podporovať zavedenie komplexného protikorupčného programu vo Zvolene najneskôr do roku 2012? ( http://transparency.sk/ponuka-protikorupcnej-strategie-tis-pre-mesta/) ÁNO

  4. Podporíte vybudovanie Komunitného centra vo Zvolene pre seniorov a mládež Zvolena? ÁNO

  5. Zrieknete sa využívania automobilu minimálne počas „Dňa bez áut“ (vždy dňa 22. septembra)? ÁNO

Dokumenty:
Stiahnuť dokument (3.Pilát_otazky_pre_primatora_ZV2010.pdf)Celá odpoveď170 Kb
Posledná úprava Piatok, 19 November 2010 14:20