Téma: Agro-eko fórum

Agro-eko fórum

Agro-ekofórum (AEF) vzniklo v marci 2004 ako platforma dvanástich slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú rôznymi problémami v oblasti poľnohospodárstva.

Hlavným poslaním AEF je presadzovať zásady trvaloudržateľného poľnohospodárstva na politickej úrovni aj v praxi. Medzi oblasti záujmu AEF patria ochrana prírody a krajiny, agro-environmentálne programy, ochrana pred genetickým znečisťovaním, kvalita potravín a produkcie, produkcia a distribúcia zdravých potravín, starostlivosť o zvieratá, legislatíva súvisiaca s poľnohospodárstvom, informačný servis, osveta a vzdelávanie, podpora praxe, ekologické poľnohospodárstvo a ďalšie.

Činnosť AEF sa zameriava na:

  1. aktívnu účasť pri tvorbe legislatívy so zameraním na trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, minimalizáciu negatívnych dopadov na krajinu, životné prostredie, zvieratá a ľudí (farmárov, zamestnancov, spotrebiteľov);
  2. podporu produkcie potravín na lokálnej úrovni a šírenie lokálnych spotrebných reťazcov;
  3. osvetu, poradenskú a tréningová činnosť zameranú na trvaloudržateľné poľnohospodárstvo.

Koordinátor AEF:
Daniel Lešinký (Priatelia Zeme-CEPA)
lesinsky@changenet.sk
Ponická Huta 65, 976 33 Poniky
mobil: 0905 581 076

Priority pôdohospodárstva na Slovensku 2020+


Od 21.03.2020 máme novú a dnes už aj čiastočne zorientovanú vládu Slovenska. Vláda nastúpila v ťažkých časoch „korona“ pandémie, v dôležitom rozpočtovom roku EÚ pre obdobie najbližších 7 rokov a v čase zosilňujúcich sa klimatických zmien s dopadom na desiatky rokov dopredu. Nie je veľmi čo novej vláde závidieť, je…

Čítajte ďalej

Agro-krajina pod Tatrami, foto - R.Bohmer

Agro-politika pre ľudí a pre prírodu


{attachments}Dnes 19.02.2018 rokujú ministri a ministerky pôdohospodárstva krajín EÚ o podobe poľnohospodárstva v krajinách Európy po roku 2020. Občianska verejnosť, zástupcovia mimovládnych organizácií zastrešených platformou Agro-eko fórum vyzvali ministerku pôdohospodárstva aby presadzovala politiku, ktorá zabezpečí dostatočnú ochranu ľudského zdravia a prírody. Po kauzách rezíduí pesticídov vo vodách a v potravinách, po…

Čítajte ďalej

Po zatve 120811 pri Sliaci

Agro-eko fórum podporuje petíciu proti pestovaniu GMO na Slovensku


Čítajte ďalej

Spoločná poľnohospodárska politika v EÚ 2013+ a MVO na Slovensku.


Ako sa vyvíja prijímanie SPP – Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP – Common Agriculture policy) v EÚ? Na začiatku, koncom roka 2011 to bol relatívne dobrý návrh Európskej komisie. Potom, po politických debatách vo všetkých členských štátoch prišlo 13. marca 2013 hlasovanie Európskeho parlamentu (EP), ktorý zdecimoval ozelenenie SPP na minimum, ale neznamenal krok…

Čítajte ďalej

OP Rybné hospodárstvo 2014-2020 a Agro-eko fórum


Pre roky 2014-2020 pripravuje SR operačný porogram zameraný na rozvoj rybného hospodárstva (OP RH 2014-2020). Vzhľadom na to že ide o dôležitý program z pohľadu dopadu na krajinu a ekosystémy, Agro-eko fórum sa aktívne zapája do prípravných procesov - tvorby tohto programu, ktoré sú zatiaľ žiaľ iba formálne, nie pracovné.…

Čítajte ďalej

Agro-eko fórum a PRV 2014-2020 na Slovensku


Agro-eko fórum sa aktívne zapája už od začiatku tvorby PRV 2014-2020. Tento proces - zatiaľ, napriek vysokému dátumu vnímame skôr ako formálny než ako pracovný. Ministerstvo nás na prvých dvoch stretnutiach (20.11.2012 a 05.02.2013)veľkej prac. skupiny PRV 2014-2020 informovalo o postupe tvorby ako aj o svojich prioritných opatreniach, alokáciách. MY však…

Čítajte ďalej

Zmeny v opatreniach, kritériách a rozpočte PRV 2007-13


Agro-eko fórum sa aktívne zapája do pripomienkovacieho procesu v rámci Monitorovacieho výboru PRV 2007-13. V tomto článku, resp. jeho prílohách vám prinášame aktuálne návrhy opatrení PRV 2007-13 ako aj navrhované zmeny, doplnky zo strany Agro-eko fóra. Pripomienky AEF k návrhu kritérií pre opatrenie 114 - 1.7 PoradenstvoStiahnuť prílohu Pripomienky AEF k…

Čítajte ďalej

Priority Agro-eko fóra na obdobie 2012-2015, resp. 2014 – 2020


Na Slovensku začína pracovať nová vláda SR zároveň sa začína proces tvorby nového programového dokumentu pre rozdeľovanie EÚ prostriedkov v sektoroch pôdohospodárstva. POčas prípravy Programového vyhlásenia novej vlády v SR (apríl 2012) Agro-eko fórum pripravilo sumár priorít na najbližšie vládne obdobie. Začiatkom mája 2012 sme boli vyzvaný vyplniť (priložený) dotazník preferencií za…

Čítajte ďalej

Strednodobé hodnotenie PRV 2007-2013


Agro-eko fórum pripomienkovalo Návrh MPSR na strednodobé (mid-term) hodnotenie PRV SR 2007-2013. V hodnotení sa správne poukazuje na viacero nedostatkov - nerovnomerné rozloženie čerpania prostriedkov na prvé 3 roky programu z viacerých projektových opatrení, zlé nastavenie kritérií s ohľadom na malé subjekty, nedostatočná osveta pri Leso-environmentálnych platbách atď. Na druhej…

Čítajte ďalej

Stiahnuť dokument

Spoločná poľnohospodárska politika v EÚ po roku 2013?


Hlasovanie Európskeho parlamentu už 13.3.2013 rozhodne o tom kam sa nasmeruje európske poľnohospodárstvo. Mimovládne organizácie ani ekologickí poľnohospodári nie sú spokojní zo súčasným znením návrhu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP - Common Agricultural Policy) a veria že v Európskom parlamente sa podarí dosiahnuť pozitívne zmeny reálneho ozelenenia CAP ako aj podpore udržateľného…

Čítajte ďalej