Téma: Lokálne potraviny – LPK, CSA

Lokálna potravinová komunita (LPK ZV) vznikla v septembri 2009 vo Zvolene. Je to neformálne a dobrovoľné združenie spotrebiteľov a producentov na úrovni regiónu, ktorí sa vzájomne podporujú. Cieľom LPK je predovšetkým priamy vzťah medzi producentom a spotrebiteľom, rozvoj a podpora miestnych, rodinných, malých a bio-producentov a odbyt ich zdravých, lokálnych potravín v blízkej komunite spotrebiteľov. Rovnako dôležitým cieľom iniciátorov LPK je aj presadzovanie plnej legálnosti priameho predaja na Slovensku pri čo najjednoduchších pravidlách. V komunikácii s ostatnými štátmi EÚ sa snažíme priniesť do našej krajiny dobré skúsenosti tak s priamym predajom, ako aj s komunitou podporovaným poľnohospodárstvom (CSA – Community Supported Agriculture).

Inšpiráciou pre vytvorenie LPK bol aj systém AMAP, ktorý úspešne funguje vo Francúzsku. AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne – Združenie pre podporu vidieckeho poľnohospodárstva) vytvára ekonomické a sociálne väzby medzi farmármi ako producentmi a spotrebiteľmi na lokálnej úrovni. Keďže systém zabezpečuje zdravé potraviny za primerané ceny pre spotrebiteľov a odbyt pre producenta, je zaujímavý pre obidve strany výrobno–spotrebného vzťahu. Navyše prispieva k zachovaniu poľnohospodárskej funkcie, diverzity, zamestnanosti a tým života na vidieku. Umožňuje prežiť malým farmárom, ktorí by inak boli odsúdení na zánik a dokonca im umožňuje produkovať na úrovni kvality bio-produktov, teda s minimálnymi vstupmi agro-chemikálií, antibiotík a pod. Spotrebitelia majú možnosť cez systém AMAP priamo ovplyvňovať produkciu potravín na kvantitatívnej i kvalitatívnej úrovni – spolurozhodujú o tom, čo sa bude pestovať, v akom množstve a v akej kvalite.

Myšlienka, ktorá zhmotňuje vyššie spomínané princípy, pochádza z Japonska, kde prvé takéto lokálne systémy začali vznikať pred 40 rokmi a dnes sú už v mnohých krajinách vysoko funkčne a rozvinuté. Rozšírili sa do rôznych častí sveta pod rôznymi názvami. Zatiaľ čo v Japonsku sa takéto systémy nazývajú Tei-kei (Obrátiť tvár k svojmu farmárovi), v Spojených štátoch sú to CSA (Komunitou podporované poľnohospodárstvo), vo Francúzsku už spomínaný AMAP a pod.

V spolupráci s organizáciou Urgenci sme mali možnosť v septembri 2009 navštíviť okolie mesta Mulhouse (južné Alsasko, Francúzsko) a spoznať fungovanie lokálnych výrobno-spotrebných vzťahov. Úlohou týchto vzťahov je spojiť miestnych farmárov (producentov) so spotrebiteľmi a zabezpečiť dlhodobú produkciu zdravých potravín. Viac o tejto návšteve, ako aj podrobný opis celého systému AMAP (história, princípy fungovania, vzťahy v rámci systému, konkrétny príklad fungovania AMAP v praxi atď.) si môžete pozrieť v priloženej správe v slovenskom a francúzskom jazyku.

V roku 2010 pokračovala spolupráca s priateľmi z Francúzska, ktorá vyústila prípravným stretnutím v rámci programu Grundtvig 16-18.1.2011 v Budapešti. Spolu s  partnermi z Maďarska, Anglicka, Francúzska, Grécka a Čiech sme sa rozhodli podať spoločný projekt. Ten sme sfinalizovali a zaslali vo februári 2011 s účasťou 8 krajín (uvedené štáty + Rakúsko a Nemecko). Projekt má názov: CSA – Community Supported Agriculture a je zameraný na výmenu dobrých skúseností medzi CSA rozvinutými a CSA rozvíjajúcimi sa štátmi. Výsledky z hodnotenia projektu budú známe v lete 2011.

CSA stretnutie, komunitou podporovane poľnohospodárstvo 2013


Komunitou podporované poľnohospodárstvo (CSA - Community Supported Agriculture) je unikátny lokálny/ regionálny systém, ktorý priamo spája producentov a spotrebiteľov. Garantuje kvalitné a čerstvé "domáce" poľnohospodárske produkty pre spotrebiteľa ako aj stabilný a predvídateľný príjem pre producenta. Na Slovensku organizujeme v r. 2013 summary tour o CSA systémoch z rôznych kútov EÚ a…

Čítajte ďalej

csa_trencin_mission_28012small

Komunitou podporované poľnohospodárstvo – CSA (Community Supported Agriculture)


Úvodné informačné CSA turné na Slovensku realizované aj vďaka programu Gruntdvig, Učiace sa partnerstvá, s cieľom šíriť myšlienku Komunitou podporovaného poľnohospodárstva dopadlo dobre. S piatimi zahraničnými hosťami z fungujúcich CSA systémov (dvaja z Anglicka a traja z Francúzska) sme navštívili štyri Slovenské mestá: Bratislava 27.2; Trenčín – 28.2; Zvolen –…

Čítajte ďalej

CSA stretnutie, komunitou podporovane poľnohospodárstvo 2012


Komunitou podporované poľnohospodárstvo (CSA - Community Supported Agriculture) je unikátny lokálny/ regionálny systém, ktorý priamo spája producentov a spotrebiteľov. Garantuje kvalitné a čerstvé "domáce" poľnohospodárske produkty pre spotrebiteľa ako aj stabilný a predvídateľný príjem pre producenta. Na Slovensko prídu koncom februára 2012 vzácni hostia z Anglicka, Francúzka a Nemecka, z…

Čítajte ďalej

Európske spoločenstvo

Potravinová suverenita


Temer jedna miliarda obyvateľov našej Zeme trpí hladom, dokonca je stále viac krajín, ktoré postihujú hladomory (napr. Somálsko r. 2011). Prečo je vo svete hlad? V súčasnej dobe to nie je preto, že by bol nedostatok potravín, ani kvôli prírodným katastrofám či škodlivým organizmom. Hlad vo svete je dnes spôsobený…

Čítajte ďalej