MPRV SR vyhlásilo výzvu pripomienok k návrhu dokumentu: “Národný akčný plán na dosiahnutie trvaloudržateľného používania pesticídov”, ďalej len NAP. Prvý krát to bol prieskum návrhov k jednotlivým článkom smernice EÚ 2009/128/EC o trvaloudržateľnom používaní pesticídov s uzávierkou do 31.3.2012. Druhé kolo pripomienok bolo už k samotnému návrhu NAP s uzávierkou 22.10.2012. Hoci sme s pojmom “trvaloudržateľné používanie pesticídov” ako člen PAN-Europe aktívne nesúhlasili od počiatku tvorby tejto legislatívy na úrovni EÚ, oboch pripomienkovacích kôl v SR sa oz CEPTA zúčastnila. Tento tvoriaci a pripomienkovací proces v

porovnaní s inými členskými štátmi bol osekaný na neštandardne minimum. V prvom kole pripomienok, ministerstvo zahrnulo veľmi málo z našich pripomienok, bez uplatnenia princípu partnerstva, ktorý je v takýchto procesoch v EÚ štandardný. Aký bude finálny výsledok? Uvidíme v decembri 2012 a následne budeme tento výsledok aj verejne hodnotiť. Tento dokument musí byť prijatý do decembra roku 2012, pre nás je dôležité prijatie konkrétnych opatrení s konkrétnym harmonogramom a rozpočtom, inak to bude dokument bez požadovaného výsledku v praxi.