Téma: Odpady a biodpady

Základným našim mottom je: „Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne“.

Naša činnosť sa sústreďuje na oblasti predchádzania vzniku odpadov, minimalizáciu, triedený zber, recykláciu a poukazujeme tiež na problémy spojené so spaľovaním a skládkovaním odpadov. Pripomienkujeme legislatívu, poukazujeme na jej nedostatky a hľadáme riešenia.

Ekonomická stimulácia triedenia odpadov

Poukazujeme systémové nedostatky vo financovaní triedeného zberu. Presadzujeme nastavenie systému odpadového hospodárstva (vrátane legislatívy) tak, aby sa obciam a mestám oplácalo triediť odpad a aby zberovým spoločnostiam boli uhrádzané všetky reálne a nevyhnutné náklady na triedený zber. Zodpovednosť za tvorbu odpadu sa musí preniesť viac na jeho pôvodcov – najmä obalový priemysel. Systém musí byť spravodlivý, podľa princípu „Znečisťovateľ platí“. Systémy v mestách a obciach musia tiež odzrkadľovať správanie sa občana – tí, čo produkujú menej zmesového odpadu a dôsledne separujú, platia menej.

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov (JNO), najmä PET fliaš a plechoviek, považujeme za dôležitý spôsob zníženia znečistenia krajiny nelegálne uloženým odpadom (odhodené smeti, littering). Zároveň sa zálohovaním JNO získa čistá a kvalitná druhotná surovina s oveľa vyššou výťažnosťou ako pri klasických systémoch separovaného zberu.

Bioodpad

Bioodpad predstavuje najväčšiu zložku zmesového komunálneho odpadu – 40 až 60 %, a preto je dôležité sa s ním zaoberať. Ako súčasť odpadov na skládke bioodpad spôsobuje veľa problémov – od zaberania miesta na skládke, tvorbu výluhov, až po tvorbu skládkového plynu, čím skládkovanie prispieva k zvyšovaniu klimatických zmien. Na druhej strane bioodpad predstavuje surovinu pre výrobu hodnotného materiálu – kompostu, ktorým môžeme zvýšiť obsah živín a uhlíka v pôde a zlepšiť mnoho iných vlastností pôdy pre rast rastlín.

Kontakt

Ing. Miloš Veverka, PhD. milos.veverka26@gmail.com

Optimalizácia odpadového hospodárstva v meste Zvolen


Od 1. januára 2016 platí na Slovensku nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z, ktorý prináša do systému nakladania s odpadmi na Slovensku zásadné zmeny. Medzi tie pozitívne patrí motivácia samospráv k vyššiemu triedeniu a zhodnocovaniu odpadov. Program odpadového hospodárstva SR 2016 - 2020 hovorí o 60% triedení odpadov v…

Čítajte ďalej

IMG 8757-mini Web

Nový zákon o odpadoch prináša systémovú zmenu


17.12.2014 vláda SR schválila dlho očakávaný nový zákon o odpadoch, ktorý by mal priniesť do odpadového hospodárstva Slovenska zásadnú zmenu smerom k recyklačnej spoločnosti. V mesiacoch august až novemver 2014 zákon absolvoval tzv. vnútrokomunitárne pripomienkové konanie (pripomienkovanie členských štátov na úrovni EÚ). Zákon bude následne smerovať do Národnej rady SR.…

Čítajte ďalej

Pripomienky o.z. CEPTA k návrhu zákona o odpadoch


11.04.2014 MŽP zverejnilo návrh zákona o odpadoch, ktorý je možné pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania do 06.05.2014. O. z. CEPTA má k návrhu zákona o odpadoch pripomienky podrobne popísané v priloženom dokumente. Pripomienky o. z. CEPTA k návrhu zákona o odpadochStiahnuť prílohu

Čítajte ďalej

Pripomienky o.z. CEPTA k Programu predchádzania vzniku odpadu SR


6.11.2013 MŽP zverejnilo Program predchádzania vzniku odpadu SR (PPVO), ktorý je možné pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania do 12.11.2013. O. z. CEPTA má k PPVO pripomienky podrobne popísané v priloženom dokumente. Pripomienky o. z. CEPTA k Programu predchádzania vzniku odpadu SRStiahnuť prílohu

Čítajte ďalej

alt

Analýza nakladania s komunálnym odpadom v SR, príklady z krajín EÚ a návrhy riešení


Slovensko stojí na rozmedzí ďalšieho smerovania odpadového hospodárstva. V roku 2013 sa plánuje prijať nový zákon o odpadoch, od ktorého sa čakáva nastavenie ekonomického prostredia odpadového hospodárstva smerom k prevencii a zhodnocovaniu odpadov, aby SR mohla napĺňať ciele  európskej legislatívy. 22.2.2012 vláda SR schválila nový Program odpadového hospodárstva na roky…

Čítajte ďalej

Zvýšenie skládkového poplatku – strašiak či príležitosť?


Skládkový poplatok je jedným z dôležitých nástrojov na presmerovanie toku odpadov od skládkovania smerom ku zhodnoteniu. Hoci jeho navýšenie čiastočne zvýši náklady na odpadové hospodárstvo obcí, dokáže však vygenerovať značné zdroje, ktoré pri vhodnom nasmerovaní môžu významne pomôcť triedenému zberu v obciach. Navyše znevýhodní skládkovanie, čo sa prejaví zvýšením zhodnocovania…

Čítajte ďalej

Pripomienky o.z. CEPTA k novele zákona o odpadoch z 27.8.2012


27.8.2012 MŽP predložilo návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. Predložený…

Čítajte ďalej

Pripomienky o.z. CEPTA k návrhu zákona o odpadoch z 13.7.2012


Nový návrh zákona o odpadoch bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania od 13.7.2012 do 2.8.2012. Vítame snahu zákonodarcov o zmenu súčasnej neudržateľnej situácie v odpadovom hospodárstve so zapracovaním smernice EÚ č. 2008/98/ES, ktorá by mala posunúť odpadové hospodárstvo SR smerom k obmedzovaniu tvorby a recyklácii odpadu. V predloženom zákone však…

Čítajte ďalej

Vratné alebo jednorazové fľaše? Zálohovanie alebo separovaný zber?


Nemecká konzultačná a auítorská spoločnosť PwC vyhotovila štúdiu „Reuse and Recycling Systems for Selected Beverage Packaging from a Sustainability Perspective“, ktorá porovnáva 3 rôzne systémy manažmentu nápojových obalov: systém vratných fliaš, ide o vratné fľaše, tak ako ich poznáme z minulosti - je ich možné znovu naplniť. Aj dnes je…

Čítajte ďalej

Minister zoberie obciam peniaze na separovaný zber


Podpisom návrhu vykonávacej vyhlášky k zákonu o obaloch z dielne ministerstva ŽP (MŽP) pripraví minister životného prostredia väčšinu obcí o časť príjmu za zhodnotené suroviny a znemožní tak rozvoj, resp. udržanie separácie komunálnych odpadov v obciach Slovenskej republiky. Viac v priloženej tlačovej správe. Tlačová správa o.z. CEPTA: Minister zoberie obciam peniaze na separovaný zberStiahnuť prílohu

Čítajte ďalej