CicrularEconomy-EU PrtScr 170517 DetailSkladkaZKO PA260104 ZmEurópska únia smeruje k obehovému hospodárstvu tzv. Circular Economy vytvárajúcemu nové pracovné miesta, znižujúcemu závislosť krajín EÚ na dovoze surovín a zlepšujúcemu životné prostredie. Niektoré členské štáty, vrátane Slovenska, však blokujú predkladané ciele tejto politiky čím idú proti verejnému záujmu.

V marci 2017 schválil Európsky parlament ciele pre r. 2030, ktoré by mali posunúť EÚ smerom k obehovému hospodárstvu [1]:
•    70 % miera recyklácie komunálneho odpad (v SR v súčasnosti len 15 %[2]);
•    80 % miera recyklácie odpadu z obalov (v SR v súčasnosti 65 % [3]);
•    zníženie skládkovania odpadu na 5 % (v SR v súčasnosti 73 % [2]);
•    povinný triedený zber viacerých prúdov odpadu vrátane bioodpadu, odpadových olejov a textilu,   (v SR v súčasnosti funkčný len čiastočne, najhoršie pre bioodpad);
•    zvýšenie využívania ekonomických nástrojov ako sú poplatky za skládkovanie a spaľovanie odpadu, zálohové systémy (v SR sú v súčasnosti tieto nástroje nastavené nemotivačne).

Takéto ambiciózne ciele týkajúce sa revízie viacerých európskych smerníc (napr. smernica o odpadoch, smernica o obaloch) by nielen podstatne znížili množstvo odpadu,

 
ktoré dnes putuje na skládky a do spaľovní, ale výrazne by zvýšili množstvo pracovných miest a surovinovú sebestačnosť Európy. Slovensko vzhľadom na súčasný zlý stav odpadového hospodárstva má v obehovom hospodárstve veľký potenciál.
Ako však ukazujú zistenia Európskych mimovládnych organizácií (EEB, FoE, Zero Waste) ako aj informácie spoločnej pozície Európskej rady [4], mnohé členské štáty vrátane Slovenska tieto ciele nepodporujú a sú za ich zmiernenie. Pôvodné ciele prinášajú potenciál 800 000 nových pracovných miest, úspory ca 72 miliárd € ročne v rámci celej EU a výrazné zníženie produkcie CO2 o viac ako 420 mil. t ročne [5].
Hoci Európsky parlament už schválil 70 % mieru recyklácie komunálneho odpadu v r. 2030, v Bruseli sa rokuje o 65 %, a Slovensko na rozdiel od Českej republiky, Rakúska, Francúzska Talianska a ostatných krajín nepodporuje ani tento miernejší cieľ a zastáva zníženie miery recyklácie na 60 %.
SR taktiež nepodporuje cieľ opätovné použitie obalov (napr. vratné fľaše)  10 % do r. 2030. „Zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR tvrdia, že nedisponujú potrebnými dátami o množstvách opätovne použiteľných obaloch a priemysel nie je pripravený na ich zavedenie. Akoby zabudli na dlhoročnú tradíciu vratných fliaš na pivo, minerálne vody, sudy na pivo alebo palety. Automat na vratné fľaše dnes nájdete v každom väčšom supermarkete. Ak Ministerstvo nemá dáta o množstve takýchto obalov, malo by vyvinúť úsilie na ich získanie a nie blokovať správne smerovanie európskej politiky“, vyhlásil Miloš Veverka z občianskeho združenia CEPTA a dodáva: „opätovné použitie obalov predchádza vzniku odpadov z obalov a chráni tak životné prostredie. Záujmom Ministerstva ŽP by preto malo byť maximálne podporovať vratné obaly a presadzovať ciele na opätovné použitie obalov.“
O. z. CEPTA týmto vyzýva predstaviteľov Slovenskej republiky vrátane Ministerstva životného prostredia SR, aby pri negociačných rokovaniach na pôde Európskej rady podporovali ambiciózne ciele pôvodne predstavené Európskym parlamentom a posunuli tak krajiny EÚ bližšie k obehovému hospodárstvu. Takéto smerovanie prinesie aj Slovensku nové a dlhodobé pracovné mesta, zníži materiálovú závislosť na dovážaných surovinách a prispeje k čistejšiemu životnému prostrediu. Recyklačný priemysel a prevenciu vzniku odpadov preto vnímame ako strategický sektor pre rozvoj našej ekonomiky, ktorý je vo verejnom záujme a nie naopak.

Postoje členských štátov vrátane Slovenkka k jednotlivým oblastiam obehového hospodárstva (Circular economy) múžete nájsť na prehľadnej mapke TU:

CicrularEconomy-EU PrtScr 170517 Vyrez

Zdroje:

1    http://www.eeb.org/index.cfm/news-events/news/european-parliament-votes-to-strengthen-waste-laws-to-support-circular-economy/

2    http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdpc240&language=en

3    http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00063&plugin=1

4    http://www.eeb.org/index.cfm/news-events/news/leader-and-laggards-we-asked-member-states-where-they-stand-on-the-circular-economy/?previewid=6E8BE9C1-C120-38BB-8D6887FD67AB7CEF

5    http://makeresourcescount.eu/wp-content/uploads/2014/11/FINAL_Advancing-Resource-Efficiency-in-Europe_PUBL.pdf

 

Tlačová správa bola vydaná vďaka vašim darovaným 2 % dane.